OMIS – OPPIMISVAIKEUDET JA LAPSEN OMA KOKEMUS (2011-2013)

1. Hankkeen tausta

Oppimisvaikeuksiin liittyy paljon psykiatrista oireilua, kuten masennusta tai heikkoa itsetuntoa, joka voi jatkua läpi elämän. Nämä liitännäisvaikeudet yhdessä oppimisvaikeuden kanssa lisäävät lapsen ja nuoren vaaraa syrjäytyä jatko-opinnoista ja yhteiskunnasta. Viimeiset vuosikymmenet ovat merkittävästi lisänneet tietämystämme oppimiseen liittyvistä kehityksellisistä vaikeuksista ja erilaisten tukitoimien vaikuttavuudesta näiden vaikeuksien helpottamiseksi. Lisääntyneen tiedon avulla voimme yhä tehokkaammin helpottaa lasten oppimista ja jopa vähentää vaikeutta. Tutkimuksellinen huomio on kuitenkin vahvasti painottunut oppimisvaikeuksien taustan ja piirteiden ymmärtämiseen ja tukitoimien suunnitteluun tämän ymmärryksen pohjalta. Huomattavasti vähemmälle huomiolle ovat jääneet lapsen omat kokemukset vaikeuksistaan. Tiedämme lasten omista kokemuksista oppimisvaikeuksiinsa liittyen aivan liian vähän osataksemme tukea heidän kehitystään ja auttaaksemme heitä selviämään vaikeuksiensa kanssa ilman tarpeettomia lisäongelmia kuten heikkoa itsetuntoa, masennusta tai koulukiusaamista. Lapsen käsitys taidoistaan ja niiden puutteista, vaikuttaa hänen käsitykseensä itsestään ja kyvystään toimia sekä siihen, miten hän oireilee sosiaalisesti tai psyykkisesti. Tarpeellista on kerätä olevassa oleva tieto ja tuottaa uutta tietoa aiheesta, ja näihin tietoihin pohjautuvia toimintamalleja ja materiaalia, joiden avulla vanhemmat ja ammattilaiset voivat tukea lapsen kehitystä.

2. Hankkeen tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena oli lisätä tietoisuutta lasten ja nuorten omien kokemusten merkityksestä oppimisvaikeuksien yhteydessä sekä kerätä tietoa näistä kokemuksista ja lasten ja nuorten tukemisen keinoista. Kerääntyneen tiedon ja kirjallisuuden pohjalta hankkeessa tuotettiin tieto-, arviointi- ja työskentelymateriaalia, jonka avulla lapsi tai nuori itse tai yhdessä aikuisen kanssa voi työstää vaikeuteen liittyviä kokemuksiaan. Materiaaleista osa on tarkoitettu erityisesti opettajille ja erityisopettajille, eri alojen terapeuteille ja kuntouttajille sekä osa lapsille ja nuorille ja heidän perheilleen.

Tuotokset:
Aro, T., Järviluoma, E., Mäntylä, M., Mäntynen, H., Määttä, S. & Paananen, M. (2014). Kummi 11. Oppilaan minäkuva ja luottamus omiin kykyihin. Jyväskylä: NMI

Paananen, M., Mäntylä, M. & Määttä (2012). Minä koululaisena -kysely. Teoksessa Aro, T., Järviluoma, E., Mäntylä, M., Mäntynen, H., Määttä, S. & Paananen, M. (2014). Kummi 11. Oppilaan minäkuva ja luottamus omiin kykyihin. Jyväskylä: NMI

Järviluoma, E., Paananen, M., Kaila, S., Mäntylä, M., Määttä, S. & Aro, T. (2014). Opas-sarja oppimisvaikeuksista (2014). Saatavissa osoitteessa: www.nmi.fi.

  • Opas lukivaikeudesta lapsille
  • Opas lukivaikeudesta lasten vanhemmille
  • Opas lukivaikeudesta nuorille
  • Opas lukivaikeudesta nuorten vanhemmille
  • Opas matematiikan oppimisvaikeuksista lapsille
  • Opas matematiikan oppimisvaikeuksista lasten vanhemmille
  • Opas matematiikan oppimisvaikeuksista nuorille
  • Opas matematiikan oppimisvaikeuksista nuorten vanhemmille

3. Hankkeen aikataulu

Hanke toteutettiin vuosina 2011-2013. Hankkeen julkaisut ilmestyivät vuoden 2014 alussa.

4. Hankkeen yhteistyökumppanit

Hankkeen rahoitti RAY (Raha-automaattiyhdistys). Hankkeen yhteistyötahot olivat Mannerheimin lastensuojeluliitto (MLL), Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö (Vamlas) ja ADHD-liitto, Jyväskylän ja Tampereen yliopistot (Tampereella Psykologian opetus- ja tutkimusklinikka), Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen Keskussairaalan sekä NMI:n kanssa yhteistyötä tekevät Neuropsykologinen kuntoutuskeskus Larmiksen ja Terapianurkan (neuro)psykologit . Materiaalien kehittämisessä mukana oli suuri joukko lapsia, vanhempia, opettajia, erityisopettajia ja psykologeja.

5. Lisätietoja hankkeesta

Tuija AroPsT, neuropsykologian erikoispsykologihankevastaavatuija.aro(at)nmi.fi050 3732139Mika PaananenPsL, neuropsykologian erikoispsykologiprojektitutkijamika.paananen(at)nmi.fi050 3685208