NÄHDYN JA KUULLUN PUHEEN HAVAITSEMINEN

”Nähdyn ja kuullun puheen havaitseminen”- hanke on yksi Haukkarannan koulun ja Niilo Mäki Instituutin yhteistyöhankkeista. Haukkarannan koulun ja Niilo Mäki Instituutin yhteistyöhankkeiden tavoitteena on ollut tuottaa sellaista käytännönläheistä ja tutkimusperusteista tietoa kuulovammaisuudesta ja kielellisistä oppimisvaikeuksista, jota ei ole ollut aiemmin saatavissa.

1. Hankkeen tausta

Yleensä puheen havaitseminen ymmärretään puheen kuulemisena, mutta puhetta havaitaan myös näkemällä ja erityisesti lukemalla puhetta huulilta. Huulilta lukeminen tukee puheen havaitsemista kaikissa tilanteissa, erityisesti hälyssä ja heikossa kuunteluolosuhteissa.  Puheen näkeminen ei ainoastaan tue kuulemista, vaan sen avulla saadaan enemmän tietoa tai näkeminen voi jopa muuttaa kuultua.

On oletettu, että erityisesti oppilaat, joilla on kuullun erottelun tai kuulemisen vaikeutta, tukeutuvat näkemäänsä korvatakseen kuulemisen puutteet. Tämän vuoksi kielihäiriöisten oppilaiden ja kuulovammaisten oppilaiden opetuksessa ja kuntoutuksessa otetaan huomioon eri aistien ja etenkin näköön perustuva tuki (kuvat, viittomat ja huulioluku). Aihetta on kuitenkin tutkittu erittäin vähän.

2. Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeessa selvittiin kuinka sisäkorvaistutetta käyttävät oppilaat ja oppilaat, joilla on kielellisiä vaikeuksia ja mahdollisesti myös kuullun erottelun vaikeuksia hyödyntävät puheen nähtyjä ominaisuuksia. Puheen havaitsemista tutkittiin McGurk-ilmiön avulla tilanteissa, joissa puheääni vaimenee tai puheen taustalla on kuulemista häiritsevää hälyä. Tutkimustulokset raportoidaan erillisinä tutkimusartikkeleina.

3. Sisältö ja osa-alueet

Tutkimustulokset raportoidaan kahdessa osassa. Ensimmäisessä tutkimusosuudessa selvitettiin kielihäiriöisten oppilaiden puheen havaitsemista. Toisessa osuudessa tarkastellaan muutamien sisäkorvaistutetta käyttävien oppilaiden kuullun ja nähdyn puheen havaitsemista.

4. Aikataulu

1.8.2007 – 31.12.2011 Kielihäiriöisten oppilaiden puheen havaitseminen-hanke. Vuoden 2012 aikana raportoitiin ensimmäisen tutkimusosuuden tulokset ja tutkimusta sisäkorvaistutetta käyttävien puheen havaitsemista jatkettiin. Hanke päättyi 31.12.2012.

5. Yhteistyökumppanit

Hanke toteutettiin yhteistyössä Haukkarannan koulun kanssa. Muut keskeiset yhteistyökumppanit olivat Aalto yliopiston teknillinen korkeakoulu, Helsingin yliopiston psykologian laitos ja Jyväskylän yliopiston psykologian laitos.

6. Lisätietoja antaa

Auli Meronen, auli.meronen@nmi.fi, puh. 040 550 5835

7. Hankkeen tuotokset

Meronen, A., Tiippana, K., Westerholm, J. & Ahonen, T. (2013). Audiovisual speech perception in children with developmental language disorder in degraded listening conditions. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 56, 211–221.