MUKAAN – LIIKUN, OPIN, OSALLISTUN

Hankkeessa tuotetaan tietokoneavusteinen arviointimenetelmien kokonaisuus CP-vammaisten lasten oppimisvaikeuksien arviointiin sekä menetelmä lievempien motoriikan haasteiden (DCD) tunnistamiseen kouluympäristössä.

1. Hankkeen tausta

Mukaan – liikun, opin, osallistun -hanke (2012 -2014) on Suomen CP-liitto ry:n tutkimus- ja kehittämishanke, joka toteutetaan yhteistyössä Niilo Mäki Instituutin kanssa. Hankkeen rahoituksesta vastaa Raha-automaattiyhdistys (RAY). Hankkeen juuret ovat peräisin joulukuussa 2011 päättyneessä ”Liiku, opi, osallistu” –hankkeessa, jossa kehitettiin arviointimenetelmiä CP-vammaisten lasten ja nuorten oppimisen arvioimiseksi, sekä motoriikan arviointi- ja kuntoutusmenetelmiä niille lapsille, joilla on lieviä motoriikan vaikeuksia.
Liiku, opi, osallistu –hankkeen aikana kokosimme CP-vammaisten lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien arviointiin soveltuvaa testipatteria sellaisista psykologisista arviointimenetelmistä, joissa motorisen suoriutumisen osuus on mahdollisimman pieni. Testipatteriin valikoitui laaja otos perinteisiä psykologisia testejä ja tietokonepohjaisia arviointimenetelmiä, joilla voitiin arvioida lukemista, laskemista ja kirjoittamista, sekä niihin liittyviä alataitoja. Kokemustemme pohjalta havaitsimme, että erityisesti tietokonepohjaiset arviointimenetelmät soveltuivat hyvin CP-vammaisten lasten arviointiin. Lapsen kokivat ne pääsääntöisesti kiinnostavina ja motivoivina ja tulosten arvioinnissa voitiin hyödyntää tekniikan tarjoamia mahdollisuuksia monipuolisen tiedon keräämiseen lasten suoriutumisesta.

Lievempien motoristen vaikeuksien tunnistamiseksi ja kuntouttamiseksi kehitettiin Loikkiksella ketteräksi –materiaali, jonka avulla erityisesti esi- ja alkuopetusikäisten lasten kanssa työskentelevät ja eri alojen  terapeutit voivat perehtyä motorisessa oppimisessa ilmeneviin vaikeuksiin, niiden havainnointiin ja oppimisen tukemiseen. Materiaalissa esitellään myös Loikkis-kerhon toimintaperiaatteita ja toteutusta ja siihen kuuluu tietopaketin lisäksi Loikkis-kerhoa esittelevä DVD, oppimisen arviointiin soveltuvia lomakkeita ja valmiita tuntisuunnitelmia.
Liiku, opi, osallistu –hankkeen kokemusten pohjalta erityisesti CP-vammaisille lapsille soveltuvien arviointitehtävien kehittäminen osoittautui tärkeäksi kehityskohteeksi. Lievempien motoristen vaikeuksien tunnistamiseksi havaittiin tarve opettajille suunnatulle työkalulle, jolla motoriikan tukea tarvitsevat oppilaat voitaisiin tunnistaa koululuokasta.

2. Tavoitteet ja tuotokset

Ensimmäisenä tavoitteena on kehittää tietokonepohjainen arviointimenetelmäpatteri Neure-verkkoympäristöön siten, että se on valtakunnallisesti kaikkien koulujen ja CP-vammaisten lasten kanssa työskentelevien opettajien, erityisopettajien ja koulupsykologien käytössä.

Mukaan –hankkeen toisena tavoitteena on kehittää arviointimenetelmiä motoristen vaikeuksien tunnistamiseksi sekä kehittää edelleen kerhotoimintaa motorisen oppimisen tukitoimiksi Loikkis-kerhojen pohjalta.

3. Sisältö ja osa-alueet

Hankkeessa kehitetään menetelmiä, jotka soveltuvat erityisesti CP-vammaisten lapsen oppimisvaikeuksien tutkimiseen. Noin kahdella lapsella tuhannesta todetaan CP-oireyhtymä ja Suomessa syntyy vuosittain noin 100–120 lasta. Motoriikan häiriöiden lisäksi oireyhtymään liittyy usein häiriöitä aistihavainnoissa, havaintokyvyssä ja kommunikoinnissa, mitkä yhdessä tai erikseen voivat aiheuttaa haasteita lapsen oppimiselle ja sen arvioinnille. Tehtäviä suunniteltaessa otetaan huomioon näönkäyttöön ja motoriikkaan liittyviä asioita, kuten tietokoneen ruudulla näkyvien kuvioiden sopiva koko ja niiden välinen tiheys, sekä värien kontrasti. Vastaustapoja voidaan varioida kullekin lapselle sopivaksi siten, että vastaus voidaan antaa hiirellä tai sitä vastaavalla laitteella (esim. erikoispainikkeet), näppäimistöllä tai kosketusnäytöllä. Tehtävien kehittämis- ja kokeiluvaiheessa teemme yhteistyötä Ruskeasuon ja Mäntykankaan erityiskoulujen kanssa liittyen tehtävien ja välineiden käytettävyyteen ja soveltuvuuteen koulutyössä. Tehtävien valtakunnallinen ja maksuton saavutettavuus on toimintaa ohjaavana ajatuksena, jolloin alueellinen tasavertaisuus lisääntyy arviointivälineiden saatavuuden suhteen.

Lieviä motorisia vaikeuksia havaitaan noin 5-6 prosentilla kunkin ikäluokan lapsista, jolloin jokaisessa koululuokassa on arviolta vähintään yksi motorisen oppimisen tukea tarvitseva oppilas. Vaikeuksien tunnistaminen ja niihin kohdennetut tukitoimet ovat kuitenkin varsin vähäisiä Suomessa ja hankkeemme yhtenä tavoitteena on tehdä tätä ilmiötä tutuksi kouluille, vanhemmille ja terveydenhuollon henkilöstölle. Lievempien motoristen vaikeuksien tunnistamiseksi kehitetään Motoriikan havainnointilomaketta (MoHa) opettajien käyttöön. Lomakkeiden avulla koululuokasta voidaan löytää ne lapset, jotka voisivat hyötyä tehostetun liikunnan tuesta. Lomakkeesta pyritään tekemään mahdollisimman helppo- ja nopeakäyttöinen, jotta se voitaisiin ottaa laajasti käyttöön kouluissa opettajien ja työkuormaa kohtuuttomasti lisäämättä. Loamke saatetaan sähköiseen muotoon Niilo Mäki Instituutin sivuille, jolloin se on opettajien käytössä maksuttomasti ja valtakunnan laajuisesti.

Lisäksi Loikkis-materiaalin pohjalta kehitetään motoriikkakerhoja tehostetun tuen muodoksi niille oppilaille, joilla on kehityksellisiä koordinaatiohäiriöitä tai joille liikkuminen on muuten haasteellista tai epämieluisaa. Lempäälän kunnasta Kuljun ja Sääksjärven koulut toimivat yhteistyökouluinamme lomakkeiden ja kerhojen pilotointivaiheessa. Hallitusohjelmaan kuuluvan valtakunnallisen Liikkuva koulu –ohjelman kanssa teemme yhteistyötä Motoriikan havainnointilomakkeen ja kerhotoiminnan jalkauttamiseksi koko Suomen kattavaksi toiminnaksi.

4. Aikataulu

Ensimmäinen hankevuosi (2012): Menetelmien suunnittelu
Toinen hankevuosi (2013): Menetelmien testaaminen ja kehittäminen
Hankkeen viimeinen vuosi (2014): Menetelmien käyttöönotto ja koulutus

5. Yhteistyökumppanit

Jyväskylän yliopisto

Tampereen yliopisto

Ruskeasuon koulu, Helsinki

Mäntykankaan koulu, Kuopio

Kuljun koulu, Lempäälä

Lisäksi teemme Jyväskylässä yhteistyötä Oppimis- ja ohjauskeskus Onervan, Huhtarinteen koulun ja Tikoteekin kanssa.

6. Lisätietoja antaa

Elina Hakkarainen
PsM, KM
projektipäällikkö
Suomen CP-liitto ry
elina.hakkarainen(at)cp-liitto.fi
puh. 044 019 9687

Motoriikan arviointi:

Piritta Asunta
LitM
projektitutkija
Suomen CP-liitto ry
piritta.asunta(at)cp-liitto.fi
puh. 045 7733 1756

Neure-tehtävät:

Tuire Koponen
Psykologi, PsT
Niilo Mäki Instituutti
tuire.koponen(at)nmi.fi
puh. 050 434 3471

Neure-työryhmä:
sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)nmi.fi

Johanna Manninen
Helena Palm
Ivan Maslov
Oleksandr Maslov

7. Linkit

Hanke Suomen CP-liiton sivuilla: www.cp-liitto.fi/mukaan