MAAHANMUUTTAJIEN LUKEMAAN OPPIMINEN

1. Hankkeen tausta

Maahanmuuttajien määrä Suomessa on kasvanut merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja kasvu näyttää jatkuvan edelleen lähivuosina. Samalla kasvaa Suomen kouluissa opiskelevien maahanmuuttajalasten määrä. Maahanmuuttajalasten koulunkäynti edellyttää usein erityisjärjestelyitä opetuksessa heidän erilaisen kielitaustan vuoksi. Tähän eri kielitaustasta johtuvien oppimisen esteiden madaltamiseen tarjotaan kielen opetuksen tueksi menetelmä, jolla lapset voivat hauskasti ja vaivattomasti harjoitella lisää suomen kielen lukemisen perusvalmiuksia kuten äänteiden osaamista.

2. Hankkeen tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on verkkovälitteisesti toimivan harjoitteluohjelman, Ekapelin, avulla saada lapsille hyvä alku suomen kielen oppimiseen ja näin edesauttaa heidän sopeutumistaan suomalaiseen koulunkäyntiin. Venäjänkieliset maahanmuuttajat ovat selkeästi suurin maahanmuuttajaryhmä Suomessa. Hankkeen ensi vaiheessa kehitettiin Ekapelistä versio, joka vastaa nimenomaan venäjänkielisten lasten suurimpiin haasteisiin suomen kielen oppimisessa. Ekapelin toimivuutta lukemisen perusvalmiuksien hallinnassa arvioitiin peli- ja testitietojen tutkimuksella, jonka avulla luotiin malli, jolla Ekapeliä voidaan soveltaa muistakin kieliryhmistä tulevien maahanmuuttajalasten lukemisen perusvalmiuksien oppimisen tueksi. Hankkeen päättyessä on valmiina Suomen suurimpien maahanmuuttajaryhmien lasten kielen oppimisessa kohtaaviin haasteisiin vastaava versio Ekapelistä, jolloin eri maahanmuuttajryhmien lapset saavat äidinkielensä mukaan kohdennettua tukea.

3. Hankkeen sisältö ja osa-alueet

Maahanmuuttaja-hankkeessa on kehitetään versio Ekapelistä, jossa peli mukautuu painottamaan harjoittelussa maahanmuuttajalapsille tyypillisesti hankalia äänteitä, vokaalien ja konsonanttien keston eroa sekä vokaalikasaumia sanan sisällä. Peliin on lisätty pelin lähtökohtakielen mukainen ohje, jotta pelaajalle tulisi selväksi mitä harjoitteissa on tarkoitus tehdä. Lisäksi peli sisältää erilaisia arviointikenttiä, joiden perusteella arvioidaan pelaajan osaamista ja oppimista pelijakson aikana. Kaikki materiaalit (peliohjeet, tutkimussuostumuslomakkeet, palautteet jne.) on käännetty myös pelaajan äidinkielelle, jotta lasten vanhemmilla olisi mahdollisimman hyvä käsitys hankkeen etenemisestä ja siitä mitä lapsen pelaamisesta tutkitaan.

4. Hankkeen aikataulu

Maahanmuuttaja-hankkeen ensimmäinen vaihe käynnistyi huhtikuussa 2009, ja se kesti kaksi vuotta maaliskuuhun 2011. Hankkeen toinen vaihe alkoi syksyllä 2011 jatkaen Ekapelin kehittämistä muiden maahanmuuttajakielten tarpeiden mukaisesti. Ensimmäinen Ekapeli-Maahanmuuttaja julkaistiin syksyllä 2010 ja muiden kielten versiot julkaistaan kevättalvella 2012.

5. Yhteistyökumppanit

Hankkeen rahoittaa Opetusministeriö.

Hanke toimii yhteistyössä ympäri Suomea olevien maahanmuuttajalapsia opettavien koulujen kanssa. Muita keskeisiä yhteistyötahoja ovat Ekapeliä kehittävä ja ylläpitävä LukiMat-hanke ja muille kielille oppimispelejä kehittävä Graphogame-hanke.

6. Lisätietoja antaa

Vesa Rantanen

vesa.t.rantanen(at)jyu.fi

050 526 5653