LAAJA-ALAISET OPPIMISVAIKEUDET: TIEDON LEVITTÄMINEN JA KUNTOUTUSMENETELMIEN KEHITTÄMINEN

1. Hankkeen tausta

Laaja-alaisilla oppimisvaikeuksilla tarkoitetaan ongelmia, jotka ovat laajempia kuin erityisissä oppimisvaikeuksissa. Ongelmat eivät kuitenkaan ole niin suuria kuin kehitysvammaisuudessa. Laaja-alaiset oppimisvaikeudet vaikeuttavat merkittävästi koulusuoriutumista ja selviytymistä arkielämässä. Niihin liittyy huomattavasti kohonnut oppimisesta ja työelämästä syrjäytymisen sekä mielenterveysongelmien riski. Laaja-alaisia oppimisvaikeuksia on tutkittu vain vähän. Laaja-alaisiin oppimisvaikeuksiin liittyvistä toimintakykypuutteista on ollut vain vähän tietoa ja yksilötasolla ongelmat jäävät liian usein diagnosoimatta. Kuntoutus- ja tukimenetelmiä on kehitetty riittämättömästi, ja yhteiskunnan tukipalvelut vastaavat huonosti laaja-alaisiin oppimisvaikeuksiin liittyviin tarpeisiin. Vaikka ihmiset,joilla on laaja-alaisia oppimisvaikeuksia tarvitsevat tuki- ja kuntoutuspalveluita, heidän asemansa sosiaali-, terveys- ja työvoimapalveluiden asiakkaana on ongelmallinen.
Hanke toteutettiin vuosina 2007-2010.

2. Hankkeen tulokset

Hankkeen keskeisenä tuloksena oli kirja Laaja-alaiset oppimisvaikeudet, johon on koottu hankkeessa tuotettu tutkimustieto. Toisena keskeisenä tuotoksena on erityisesti ammattioppilaitoksissa opiskeleville tarkoitetut verkkovälitteiset kuntoutus- ja harjoittelumenetelmät.
Tutkimustiedon ohella hanke nosti laaja-alaiset oppimisvaikeudet tutkimuksen kohteeksi ja lisäsi tietoisuutta niistä eri palvelujärjestelmissä. Hanke ja hankkeessa tuotettu tieto toimi lähtökohtana tiedon välittämiselle ja toimintamallien kehittämiselle eri sektoreille. Hankkeessa tuotettu kirja kattaa useita eri palvelusektoreita. Kirjan lisäksi koulumaailmaan suuntautuivat koulutukset, joita toteutettiin yhteistyössä Opetushallituksen kanssa sekä hankkeessa tuotetut kuntoutusmenetelmät ja niistä tehty tutkimus. Työvoimapalvelujen kehittämisen osalta hanke teki tiivistä yhteistyötä Jyväskylän yliopiston kanssa ESR-rahoitteisisten Pudokkaat ja Tukipolku -hankkeiden kanssa, joissa hankkeen tuottamia kokemuksia ja tietoa hyödynnettiin. Mielenterveyssektorin osalta hankkeen tuottamaa tietoa kirjoitettiin julkaistavaan Neuropsykiatrian oppikirjaan. Tutkimuksellisesti hanke, yhteistyössä eri yliopistojen kanssa tuotti uutta tietoa lukuisten opinnäytetöiden muodossa. Hanke nosti selkeässä syrjäytymisvaarassa olevan ihmisryhmän tutkimuksen kohteeksi sekä mahdollisti heitä tukevien palvelujen kehittämisen.
Hankkeen yhteydessä aloitettu laaja-alaisia oppimisvaikeuksia koskeva seurantatutkimus jatkuu erillisellä tutkimusrahoituksella.

3. Yhteistyökumppanit

Hankkeen rahoitti Raha-automaattiyhdistys.
Hanke suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä Kehitysvammaliiton kanssa. Muita keskeisiä yhteistyökumppaneita olivat Jyväskylän, Tampereen, Joensuun ja Turun yliopistot, Keskuspuiston ammattiopisto, Jyväskylän ammatillinen oppilaitos, Opetushallitus sekä Euroopan sosiaalirahaston rahoittamat Pudokkaat- ja Tukipolku -hankkeet.


4. Lisätietoja

Vesa Närhi, PsT
vesa.narhi(at)nmi.fi


5. Hankkeen julkaisut

Harjoitustehtävät: https://www.nmi.fi/neure-ao

Artikkelit ja kirjat:

Närhi, V., Kuikka, P. & Seppälä, H. (2010)(Toim.). Laaja-alaiset oppimisvaikeudet. Niilo Mäki Instituutti: Jyväskylä

Kortteinen, H., Närhi, V. & Ahonen, T. (2009). Does IQ Matter in Adolescents` Reading Disability? Learning and Individual Differencies, 19, 257-261.

Nikkanen, H., Närhi, V. & Ahonen, T. (2007). Onko kykytasolla merkitystä nuorten lukivaikeudessa? NMI-Bulletin, 17(2), 4-10.

Närhi, V., Seppälä, H., Kuikka, P., Peltopuro, M. & Korhonen, T. (painossa). Laaja-alaiset oppimisvaikeudet. Teokseen K. Juva, C. Hublin, H. Kalska, J. Korkeila, M. Sainio, P. Tani & R. Vataja (toim.), Kliininen neuropsykiatria. Duodecim, Helsinki.

Opinnäytetyöt:

Lisensiaatin työt

Hautamäki, P. (2008). Heikon koulumenestyksen varhainen tunnistaminen – haaste koulupsykologille. Psykologian lisensiaatin tutkielma. Jyväskylän yliopisto; Psykologian laitos.

Hatanpää, A.-M. (2009). Lievästi kehitysvammaisten 13-15 –vuotiaiden nuorten toiminnanohjauksen vaikeudet. Psykologian lisensiaatintutkimus. Turun yliopisto; Yhteiskuntatieteellinen tdk.

Lammi-Hiltunen, L. (2010). Laaja-alaiset oppimisvaikeudet työrajoitteena työklinikka-asiakkailla. Psykologian lisensiaatintutkimus. Tampereen yliopisto; Yhteiskuntatieteellinen tdk.

Leskelä-Ranta, A.E. (arvioitavana). Laaja-alaiset oppimisvaikeudet – elämänkulun kertomukset. Psykologian lisensiaatin tutkielma. Jyväskylän yliopisto; Psykologian laitos.

Pro gradu -työt

Ahonen, A. (2007). Lievästi psyykkisesti kehitysvammaisten oppilaiden vaikeudet koulussa. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto; Psykologian laitos.

Heimonen, S. (2007). Äidin kasvatustyyli ongelmakäyttäytymistä selittävänä tekijänä heikosti koulussa menestyvillä nuorilla. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto; Psykologian laitos.

Hynönen, M. (2008). Reyn kuvio (Rey-Osterrieth Complex Figure, ROCF) toiminnanohjauksen mittarina. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto; Psykologian laitos.

Luotojoki, T. (2008). Oppimisvaikeudet ja alkoholi: oppimisvaikeuksien yhteys alkoholin suurkulutukseen kahdeksasluokkalaisilla perusopetuksessa opiskelevilla nuorilla. Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitos, 2008.

Marila, A. (2008). Käyttäytymisen ja tunne-elämän ongelmien esiintyvyys heikosti koulussa suoriutuvilla nuorilla, ja vanhempien, opettajien ja nuorten arvioiden yhdenmukaisuus. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto; Psykologian laitos.

Kiljala, T. (2009). Laaja-alaisten oppimisvaikeuksien kuntoutus erityisiin oppimisvaikeuksiin kehiteytyillä kuntoutusmenetelmillä: Tapaustutkimus kuntouttavien tehtävien tehokkuudesta ja käytettävyydestä. Kasvatustieteen pro gradu-tutkielma. Kasvatustieteen laitos, Jyväskylän yliopisto.