20.12.2022

Rekisterin tyyppi

Lukeva  koulu -työkalun käyttäjärekisteri.

Tietosuojailmoitus on julkaisu osoitteessa:

https://www.nmi.fi/tietosuoja/

1. Rekisterin nimi ja kuvaus

Lukeva  koulu -työkalun käyttäjärekisteri.

Lukeva koulu -mallin tavoitteena on luoda yhdessä opettajien ja koko koulun henkilöstön kanssa lukemiseen innostava kielitietoinen toimintakulttuuri. Mallin avulla koulu voi kehittää ja arvioida omaa lukutaitoa edistävää työtään, omien tarpeiden ja resurssien mukaisesti.

Tällä työkalulla koulu kartoittaa ja seuraa lukemisen ja lukutaidon edistämiseen liittyviä tapoja ja käytänteitä.  Opettajien ja koulun muun henkilöstön näkemyksiä kerätään nimettöminä.

Lukeva koulu -työkalun käyttäminen on ilmaista ja mahdollista kaikille suomalaisille kouluille. Tutustu lisää: https://lukuliike.fi/lukevakoulu


2. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

2a. Rekisterinpitäjä

Niilo Mäki -säätiö sr, PL 29, 40101 JYVÄSKYLÄ

Y-tunnus 0920779-6.

s-posti: tietosuoja@nmi.fi 

2b. Rekisterin yhteyshenkilö

Juha-Matti Latvala

Toiminnanjohtaja, Niilo Mäki Instituutti

juha-matti.latvala@nmi.fi

050-441 4043


3. Yhteistyöhankkeen osapuolet ja vastuunjako (yhteisrekisterinpitäjät)

Henkilörekisteri on Niilo Mäki -säätiön ja Opetushallituksen käytössä.


4. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelevät ovat sopimussuhteessa Niilo Mäki -säätiöön tai Opetushallitukseen. Mahdollisesti muut henkilötietoja käsittelevät henkilöt (kuten harjoittelijat) laativat erillisen salassapitosopimuksen rekisterinpitäjän kanssa ja ovat rinnastettavissa rekisterinpitäjän henkilökuntaan. Vastuut ja velvollisuudet on käyty läpi kaikkien henkilötietoja käsittelevien kanssa.

Kolmannet tahot eivät käsittele henkilörekisteriä.


5. Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja ei luovuteta muualle.


6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lukeva koulu -työkalun käyttöönottaminen edellyttää työkalun käyttäjäksi rekisteröitymisen (rehtorit tai muut vastaavat yhteyshenkilöt).

Henkilötietoja (sähköposti) käsitellään käyttäjän tunnistamiseksi, käyttötuen antamiseksi, tärkeiden palvelun käyttöä ja turvallisuutta koskevien tiedotteiden välittämiseksi sekä palveluun liittyvässä viestinnässä.


7. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste (EU 679/2016, 6 tai 9 artikla)

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisteröidyn suostumus. Palvelun käyttöönottamisen yhteydessä rekisteröityvä hyväksyy henkilötietojen käytön. Rekisteröity voi perua suostumuksen milloin vain syytä ilmoittamatta (ks. ohje kohdasta 15), jolloin palvelun käyttäminen ja käyttöoikeus päättyy.


8. Mitä ja minkä verran henkilötietoja rekisteri sisältää

Käyttäjäksi rekisteröityneen yhteyshenkilön (rehtori tai muu vastaava koulun edustaja) sähköpostiosoite.


9. Kuinka isolta joukolta henkilötietoja kerätään

Arvioi kuinka isolta joukolta aineistoa rekisteriin kokonaisuudessaan kerätään: 200 - 2 000 henkilöä.

Kerättävän datan luonne: karttuva data.

10. Mistä henkilötietoja kerätään

Käyttäjäksi rekisteröitymisen yhteydessä rehtori tai muu vastaava koulun yhteyshenkilö luo Lukeva koulu -työkaluun käyttäjätunnuksen (sähköposti) ja salasanan palvelun käyttämistä varten.


11. Profilointi / rekisteriin kohdistuva automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoihin perustuvia automaattisia päätöksiä ei tehdä.


12. Eettinen ennakkoarviointi tai vaikutustenarviointi

Rekisterinpitäjä on sitoutunut noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä kaikessa toiminnassaan.


13. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ja asianmukaiset suojatoimet

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


14. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Henkilötietojen suojaamiseksi valitut suojatoimet:


  • Toimenpiteet, joilla parannetaan henkilötietoja käsittelevän henkilöstön osaamista.
  • Tietosuojavastaavan nimittäminen.
  • Rekisterinpitäjän ja käsittelijän sisäiset toimenpiteet, joilla estetään pääsy henkilötietoihin.
  • Toimenpiteet, joilla käsittelyjärjestelmien ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvien palveluiden jatkuva luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys ja vikasietoisuus taataan, mukaan lukien kyky palauttaa nopeasti tietojen saatavuus ja pääsy tietoihin fyysisen tai teknisen vian sattuessa.
  • Menettely, jolla testataan, tutkitaan ja arvioidaan säännöllisesti teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden tehokkuutta tietojenkäsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi.
  • Menettelysäännöt, joilla varmistetaan tietosuoja-asetuksen ja tämän lain noudattaminen siirrettäessä henkilötietoja tai käsiteltäessä henkilötietoja muuhun tarkoitukseen.

15. Rekisteröidyn oikeudet ja niistä poikkeaminen

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus. Peruminen tehdään Niilo Mäki -säätiön tietopyyntölomakkeella osoitteessa: https://www.nmi.fi/tietosuoja

Suostumuksen peruminen tarkoittaa samalla palvelun käytön lopettamista ja kaiken palveluun tallennetun tiedon poistamista.

Rekisteröidyllä on rajoitettu mahdollisuus siirtää palvelun käyttöoikeus toiselle henkilölle. Siirto tehdään Lukeva koulu -työkalun käyttöliittymässä ja käyttöoikeuden vastaanottaja hyväksyy tietosuojailmoituksen ottamalla palvelun käyttöön.


Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. (lue lisää: http://www.tietosuoja.fi). 

16. Henkilötietojen säilyttäminen

Säilyttäminen

Henkilörekisteriä säilytetään Niilo Mäki -säätiön hallinnoimilla palvelimilla Jyväskylän yliopiston konesalissa. Tilassa on ympärivuorokautinen vartiointi, tallentava kameravalvonta, kulkuoikeudet vain rajatuilla nimetyillä henkilöillä, kahdennettu sähkönsyöttö ja Argon-kaasusammutuslaitteisto. Tietojen suojauksessa käytetään alalla yleisesti suositeltavia parhaaksi havaittuja käytäntöjä, kuten järjestelmien koventamista, palomuureja,
yksityiskohtaisia käyttäjätunnuksiin perustuvia käyttöoikeuksia, käyttöoikeuksien ja tapahtumalokien valvontaa.

Käyttäjän henkilötietoja (sähköpostiosoite) säilytetään niin kauan kunnes käyttäjä lopettaa palvelun käytön ja pyytää henkilötietojen poistamista.

17. Muutokset tietosuojailmoitukseen

Mahdolliset muutokset rekisterin käsittelyn aikana kohtiin 1, 2b, 9 ilmoitetaan julkisesti nähtävillä olevassa ajantasaisessa versiossa tästä tietosuojailmoituksesta osoitteessa: https://www.nmi.fi/tietosuoja/

Mahdollisista tietosuojailmoituksen muihin kohtiin tehtävistä muutoksista ilmoitetaan rekisteröidyille etukäteen.

Muutosloki

Tietosuojailmoitus julkaistu 20.12.2022