Opettajille – koululaiset

LUKINO-hanke on Niilo Mäki Instituutissa käynnissä oleva tutkimus- ja kehittämishanke, jossa kehitetään uusia arviointimenetelmiä lukemisen, kirjoittamisen ja nopean nimeämisen arviointiin. Hankkeessa kerätään normiaineistoa 1-6-luokkalaisten arviointimenetelmiä varten kevättalvella 2022. Sitä varten on tehty kattava satunnaisotanta, jossa on mukana 200 koulua. Tässä tiedotteessa kerromme lyhyesti hankkeesta. Tältä sivulta löydätte myös halutessanne yksityiskohtaisempaa tietoa tutkimuksesta ja sen etenemisestä.

Tavoitteet

LUKINO-hankkeessa kehitetään uusia arviointimenetelmiä lukemisen, kirjoittamisen ja nopean nimeämisen arviointiin, kirjoitetaan opasta opetushenkilöstölle sekä kerätään tutkimusaineistoa. Tämän osatutkimuksen (2021-2022) tavoitteena on

  • kehittää tutkimusperustainen lukemisen ja kirjoittamisen arviointimenetelmä, joka sisältää kattavat normit 1-6-luokille
  • uudistaa Nopean sarjallisen nimeämisen testiä ja kerätä siihen normit luokilta 1-6.
  • tuottaa tutkimustietoa lasten nimeämisestä, lukitaidoista, laskusujuvuudesta ja tarkkaavuudesta.

Myöhemmin (2022-2023) kerätään lisää aineistoa, jotta voidaan toteuttaa myös hankkeen muut tavoitteet (Näihin kouluihin otetaan erikseen yhteyttä myöhemmin):

  • kehittää 3-6-luokille oppimisen seurannan välineitä, joilla voi seurata yksilökohtaisesti lukemisen ja kirjoittamisen edistymistä harjoitelluissa taidoissa tuen aikana
  • laajentaa Nopean sarjallisen nimeämisen testin normeja koskemaan 5-16-vuotiaita
  • kirjoittaa opas nimeämisen taidoista, arvioinnista ja tukemisesta nimeämisvaikeuksien parissa työskenteleville ammattilaisille

Hankkeen tausta 

Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet koskettavat noin 5-10 prosenttia lapsista ja nuorista heijastuen laajasti kouluoppimisen taitoihin. Seurantatutkimusten perusteella tiedämme, että osa lukivaikeuksista ilmaantuu vasta alkuopetusvaiheen jälkeen. Osalla lapsista lukiongelmat helpottuvat iän myötä, kun taas osalla ongelmat jatkuvat pitkään. Tämän vuoksi tarvitaan välineitä tuen tarpeen tunnistamiseen myös alkuopetusvaiheen jälkeen, jotta tukea osataan kohdistaa oikein. Tuen tarpeen tunnistamisen lisäksi tarvitaan arviointimenetelmiä taitojen yksilölliseen arviointiin sekä oppimisen seurantaan. Normitettuja välineitä alakoulun 3-6-luokille on tähän tarkoitukseen olemassa hyvin vähän, seurantaan ei lainkaan.

Nopealla nimeämisellä tarkoitetaan taitoa hakea sujuvasti mielestä tuttuja sanoja kuten värejä ja esineitä. Nimeämisnopeuden on havaittu useissa tutkimuksissa ennustavan lukutaidon kehitystä ja selittävän lukivaikeuksien taustaa ja pysyvyyttä. Nopean sarjallisen nimeämisen testi (Ahonen, Tuovinen & Leppäsaari, 2003), on pitkään palvellut välineenä arvioida nopean nimeämisen taitoja 6-12-vuotiailla. Sen normit alkavat kuitenkin olla jo iäkkäät, ja lisäksi tarve olisi pystyä arvioimaan näitä taitoja jo ennen kouluikää ja vielä yläkoulussa. LUKINO-hankkeen tavoite on kehittää ja tutkia arviointimenetelmiä, jotka vastaavat edellä kuvattuihin tarpeisiin.

Käytännön toteutus ja aikataulu 

Syksyn aikana varmistetaan aineiston keruuseen osallistuvat koulut sekä haetaan mahdolliset kuntien tai kaupunkien myöntämät tutkimusluvat kevättä varten.

Normiaineiston keruu 1-6-luokkalaisilta tapahtuu helmi-huhtikuussa 2022. Ennen aineiston keräämisen alkua ja sen aikana osallistuvat opettajat ja erityisopettajat saavat verkon välityksellä arviointiin liittyvää koulutusta sekä ohjausta tutkimuksen toteuttamisesta ja käytettävistä menetelmistä. Tutkimus etenee seuraavasti:

  • Tiedotteet koteihin ja tutkimussuostumusten kerääminen
  • Lukemisen ja oikeinkirjoittamisen sähköiset ryhmätehtävät toteutetaan kokonaisilla luokilla. Kultakin luokka-asteelta 1-6 arvioidaan A-luokka. Arviointi kestää noin yhden oppitunnin. 
  • Noin viidennes ryhmätutkimuksiin osallistuneista lapsista osallistuu lisäksi yksilöarviointiin, jossa kartoitetaan lukemisen, nopean nimeämisen, laskusujuvuuden ja tarkkaavuuden taitoja. Arviointi kestää noin yhden oppitunnin kutakin lasta kohden.
  • Palaute ja palkkiot opettajille. Palkkiona osallistumisesta opettajat voivat valita koulutusta tai kirjallisuutta.

Tutkimuseettiset kysymykset

Koska hankkeeseen osallistuminen edellyttää lapsen huoltajien kirjallista suostumusta, opettaja välittää koteihin sähköisesti tietoa tutkimuksesta sekä linkin tutkimussuostumuslomakkeisiin. Osallistuvia lapsia ja heidän huoltajiaan informoidaan oikeudesta lopettaa tutkimuksen osallistuminen halutessaan. Huoltajille tarjotaan oikeutta saada palautetta lapseensa liittyvistä tutkimushavainnoista. Huoltajilta kysytään myös lupa kertyvän yksilöllisen tutkimustiedon välittämiseen lapsen opettajalle opetuksen tueksi. Tutkimusaineistoa säilytetään huolellisesti huomioiden henkilötietojen tietosuoja periaatteet.

Tutkimuksen hyödyt ja mahdolliset haitat 

Hyödyt. Tutkimuksessa kehitetään lukemisen ja kirjoittamisen sekä nopean nimeämisen arvioinnin välineitä, jotka on suunnattu opettajien ja erityisopettajien käyttöön. Lukemisen, kirjoittamisen ja nimeämisen taitoja koskevan tutkimustiedon lisäksi tutkimukseen osallistuville opettajille tarjotaan arviointimenetelmien käyttämiseen liittyvää koulutusta ja ohjausta. Lisäksi opettaja saa opetuksen kehittämisen tueksi palautetta ryhmänsä lasten lukemisen, kirjoittamisen ja nopean nimeämisen taidoista (edellyttää huoltajan luvan). Alustavan arvion mukaan menetelmä on koulujen käytettävissä vuoden 2023 aikana.

Haitat. Tutkimukseen kuluu osallistuvien opettajien työaikaa arviolta 10-20 h. Käytettävää aikaa per opettaja vähentää, jos tutkimus voidaan toteuttaa työparityöskentelynä. Tutkimuksesta ei pitäisi koitua työnantajalle muita kustannuksia kuin tehtävien tulostamisesta koululla aiheutuvat kustannukset, jos arvioinnit tapahtuvat osana koulun tavanomaista toimintaa ja opettajien työajalla. Koska tutkimukseen liittyvät koulutukset tapahtuvat verkossa ja ne on mahdollista katsoa vapaavalintaisena ajankohtana, matkakustannuksia tai kustannuksia sijaisten hankkimisesta ei pitäisi tutkimuksen vuoksi tulla.

Osallistumisen edellytykset. Sähköistä ryhmäarviointia varten tarvitaan jokaista oppilasta varten tietokone tai Android-käyttöliittymällä varustettu tablettitietokone sekä kuulokkeet. Internetselaimiksi tarvitaan Mozilla Firefox tai Google Chrome. Lasten osallistumiseen tarvitaan huoltajan suostumus, joka kerätään sähköisesti.

Annamme mielellämme lisätietoja tutkimuksesta!

Tarkempia tietoja LUKINO-hankkeesta:

Tutkimuksen rekisteritietolomake: www.nmi.fi/tietosuoja

Lisätietoja Niilo Mäki Instituutista: www.nmi.fi

Ystävällisin terveisin

Pirita Korpivaara
Projektisuunnittelija
Niilo Mäki Instituutti

(tavoitettavissa ma-to)
p. 040 681 8950
pirita.korpivaara@nmi.fi

Riikka Heikkilä
Vastaava tutkija
Niilo Mäki Instituutti

(tavoitettavissa ma, to, pe)
p. 040 805 3884
riikka.heikkila@nmi.fi