Opettajille – koululaiset

LUKINO-hanke on Niilo Mäki Instituutissa käynnissä oleva tutkimus- ja kehittämishanke, jonka tavoitteena on kehittää tutkimusperustaisia ja opettajan arkea helpottavia välineitä luku- ja kirjoitustaitojen kokonaisvaltaiseen arviointiin sekä nopean nimeämisen arviointiin. Kokonaisvaltaisella arvioinnilla tarkoitamme sitä, että välineistö kattaa 1) kaikki olennaiset luku- ja kirjoitustaidon osa-alueet, 2) kaikki ikäryhmät alkuopetuksesta alakoulun loppuun sekä 3) kaikki arvioinnin tasot tuen tarpeen tunnistamisesta yksilölliseen arviointiin ja tuen vaikuttavuuden seurantaan.

Hankkeen aikaisemmissa vaiheissa olemme kehittäneet yhdessä koulujen kanssa Alakoulun DigiLukiseulan (https://digilukiseula.nmi.fi/alakoulun-digilukiseula/) sekä keränneet normeja yksilöllisen arvioinnin välineisiin. Syksyn 2023 aikana kerätään tutkimusaineistoa luokkien 3 – 6 oppilailta keskittyen erityisesti oppisen seurannan välineiden kehittämiseen. Tältä sivulta löydätte halutessanne yksityiskohtaisempaa tietoa syksyn 2023 osatutkimuksesta ja sen etenemisestä.

Syksyn 2023 osatutkimuksen tavoitteena on

 • Kerätä tietoa lukusujuvuuden ja luetun ymmärtämisen oppimisen seurantaan tarkoitettujen välineiden toimivuudesta. Välineiden kehittämisessä olennaista on se, että ne ovat vertailukelpoisia keskenään ja sopivia arvioitavalle ikätasolle.
 • Tutkia Nopean nimeämisen testi – RANin sisältämien tehtävien luotettavuutta toistomittauksen avulla.

  Hankkeen tausta 

  Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet koskettavat noin 5-10 prosenttia lapsista ja nuorista heijastuen laajasti kouluoppimisen taitoihin. Seurantatutkimusten perusteella tiedämme, että osa lukivaikeuksista ilmaantuu vasta alkuopetusvaiheen jälkeen. Osalla lapsista lukiongelmat helpottuvat iän myötä, kun taas osalla ongelmat jatkuvat pitkään. Tämän vuoksi tarvitaan välineitä tuen tarpeen tunnistamiseen myös alkuopetusvaiheen jälkeen, jotta tukea osataan kohdistaa oikein. Tuen tarpeen tunnistamisen lisäksi tarvitaan arviointimenetelmiä taitojen yksilölliseen arviointiin sekä oppimisen seurantaan. Normitettuja välineitä alakoulun 3-6-luokille on tähän tarkoitukseen olemassa hyvin vähän, tuen aikaiseen seurantaan ei lainkaan.

  Oppimisen seuranta

  Luku- ja kirjoitustaidon oppimisen seurantaan on olemassa valmiita välineitä melko niukasti. Koska tuen tarve on usein pitkäkestoinen, olemassa olevien, 1−2 luokille tarkoitettujen seurannan välineiden (LukiMat) jatkumoksi kehitetään LUKINO-hankkeessa oppimisen seurannan välineitä, jotka sisältävät tavu- ja sanatason, tekstien sekä aivan uutena luetun ymmärtämisen strategioiden seurannan välineitä luokka-asteille 3−6.

  Kun luku- ja kirjoitustaidoissa on havaittu haasteita, taitoja lähdetään tukemaan. Tällöin on erittäin tärkeää, että käytettävissä on menetelmiä, joilla yksilöllistä edistymistä voidaan seurata. Tällä arvioinnin tasolla huomio kiinnittyykin oppijan taitojen ja ominaisuuksien sijaan oppimisen ja tuen vuorovaikutukseen. Kun yksilön taitoja ja oppimista seurataan ennen tuen aloittamista, sen aikana ja sen jälkeen, pystytään tuen vaikuttavuutta arvioimaan. Seurannassa olennaista ei enää ole verrata oppijan suoriutumista suhteessa ikäryhmään vaan seurata, edistyykö oppija omaan aikaisempaan tasoonsa nähden tuen tavoitteiden mukaisesti. Sen vuoksi on tärkeää, että arviointivälineet ovat vertailukelpoisia toisiinsa nähden ja sopivan tasoisia suhteessa oppijan luku- ja kirjoitustaidon tasoon. Juuri näitä asioita syksyn 2023 aikana kehitetään ja arvioidaan.

  Nopea nimeäminen

  Nopealla nimeämisellä tarkoitetaan taitoa hakea sujuvasti mielestä tuttuja sanoja kuten värejä ja esineitä. Nimeämisnopeuden on havaittu useissa tutkimuksissa ennustavan lukutaidon kehitystä ja selittävän lukivaikeuksien taustaa ja pysyvyyttä. Nopean sarjallisen nimeämisen testi (Ahonen, Tuovinen & Leppäsaari, 2003), on pitkään palvellut välineenä arvioida nopean nimeämisen taitoja 6-12-vuotiailla. Sen normit alkavat kuitenkin olla jo iäkkäät, ja lisäksi tarve olisi pystyä arvioimaan näitä taitoja jo ennen kouluikää ja vielä yläkoulussa. 

  Hankkeessa kehitettävä Nopean nimeämisen testi – RAN vastaa edellä kuvattuihin kehittämistarpeisiin. Syksyn 2023 osatutkimuksessa kerätään tietoa nopean nimeämisen tehtävien reliabiliteetista eli mittarin toistettavuudesta ja luotettavuudesta.

  Käytännön toteutus ja aikataulu 

  • Kuluvan kevään ja alkusyksyn aikana kerätään tarvittavat tutkimusluvat kunnilta ja kouluilta. Jos olette ilmoittaneet, että osallistumiseen tarvitaan kunnan lupa, hoidamme hankkeen puolesta lupien kysymisen. Muussa tapauksessa toivomme, että varmistatte mahdollisuuden osallistua hankkeeseen koulunne rehtorilta.
  • Kesäloman jälkeen pyydämme teitä lähettämään koteihin tiedotteen hankkeesta ja linkin sähköiseen tutkimussuostumuslomakkeeseen
  • Ennen syyslomaa (to 12.10. klo 14–16) järjestämme aineistonkeruuta koskevan koulutuksen. Koulutus tallennetaan, ja se on katsottavissa myös jälkikäteen.
  • Kokoamme kaiken tutkimukseen liittyvän materiaalin Moodle-ympäristöön, josta löydät muun muassa koulutus- ja arviointimateriaalin sekä ajankohtaiset tiedotteet. Saat tunnukset alkusyksystä.
  • Syysloman jälkeen, loka-marraskuussa opettaja tai erityisopettaja toteuttaa yksilöarvioinnit sille määrälle oppilaita kuin omat resurssit sallivat. Tehtäviin sisältyy lukusujuvuuden, luetun ymmärtämisen ja nopean nimeämisen tehtäviä. Yksittäisen lapsen osalta arviointi toteutetaan kahden viikon sisällä sen aloittamisesta. Arviointikertoja on tänä aikana yhteensä viisi. Yksi arviointikerta kestää tehtävien määrästä riippuen kunkin lapsen osalta mahdollisine taukoineen noin 10–30 minuuttia, yhteensä noin 2–3 oppituntia. Arviointikerrat nauhoitetaan, jotta tutkijat voivat pisteyttää tehtävät.
  • Palaute ja palkkiot opettajille. Palkkiona osallistumisesta opettajat voivat valita koulutusta tai kirjallisuutta. Osallistunut koulu saa käyttöönsä hankkeessa kehitetyt yksilöllisen arvioinnin ja seurannan välineet puoleen hintaan.
  • Joulukuun alussa (to 7.12.2023 klo 14-16) järjestetään osallistujille vapaaehtoinen webinaari, jossa on mahdollisuus kommentoida tutkimusta ja tehtäviä sekä kysyä arviointiin ja taitojen tukemiseen liittyviä kysymyksiä.

   Tutkimuseettiset kysymykset

   Koska hankkeeseen osallistuminen edellyttää lapsen huoltajien kirjallista suostumusta, opettaja välittää koteihin sähköisesti tietoa tutkimuksesta sekä linkin tutkimussuostumuslomakkeisiin. Osallistuvia lapsia ja heidän huoltajiaan informoidaan oikeudesta lopettaa tutkimuksen osallistuminen halutessaan. Tutkimusaineistoa säilytetään huolellisesti huomioiden henkilötietojen tietosuojaperiaatteet.

   Tutkimuksen hyödyt ja mahdolliset haitat 

   Hyödyt. Tutkimuksessa kehitetään lukemisen ja kirjoittamisen sekä nopean nimeämisen arvioinnin välineitä, jotka on suunnattu opettajien ja erityisopettajien käyttöön. Samankaltaisia ajantasaisia, kattavia ja tutkimusperustaisia välineitä ei ole tutkittavalle ikäryhmälle vielä olemassa. Tarve on kuitenkin ilmeinen ja noussut esiin tiiviissä yhteistyössä koulutoimen henkilökunnan kanssa. Lukemisen, kirjoittamisen ja nimeämisen taitoja koskevan tutkimustiedon lisäksi tutkimukseen osallistuville opettajille tarjotaan arviointimenetelmien käyttämiseen liittyvää koulutusta ja ohjausta. Opettajan kannalta keskeisin hyöty liittyneekin mahdollisuuteen tutustua uusiin välineisiin ja hyödyntää niitä oman työn tukena.

   Haitat. Tutkimukseen kuluu osallistuvien opettajien työaikaa arviolta 10-20 h riippuen tutkittavien määrästä, jonka opettaja voi itse päättää. Tutkimuksesta ei pitäisi koitua työnantajalle muita kustannuksia kuin tehtävien tulostamisesta koululla aiheutuvat kustannukset, jos arvioinnit tapahtuvat osana koulun tavanomaista toimintaa ja opettajien työajalla. Koska tutkimukseen liittyvä koulutus tapahtuu verkossa ja se on mahdollista katsoa vapaavalintaisena ajankohtana, matkakustannuksia tai kustannuksia sijaisten hankkimisesta ei pitäisi tutkimuksen vuoksi tulla.

   Osallistumisen edellytykset. Yksilöarviointia varten tarvitaan tietokone tai iPad sekä mikrofoni. Internetselaimiksi tarvitaan Mozilla Firefox tai Google Chrome. Lasten osallistumiseen tarvitaan huoltajan suostumus, joka kerätään sähköisesti.

   Annamme mielellämme lisätietoja tutkimuksesta!

   Tarkempia tietoja LUKINO-hankkeesta:

   Tutkimuksen rekisteritietolomake: www.nmi.fi/tietosuoja

   Lisätietoja Niilo Mäki Instituutista: www.nmi.fi

   Ystävällisin terveisin

   Pirita Korpivaara
   Projektisuunnittelija
   Niilo Mäki Instituutti

   (tavoitettavissa ma-pe)
   p. 040 681 8950
   pirita.korpivaara@nmi.fi

   Riikka Heikkilä
   Vastaava tutkija
   Niilo Mäki Instituutti

   (tavoitettavissa ti-to)
   p. 040 805 3884
   riikka.heikkila@nmi.fi