Huoltajille – yläkoulu

LUKINO-hankkeessa kehitetään uusia välineitä lukemisen, kirjoittamisen ja nopean nimeämisen arviointiin. Tutkimusta rahoittaa ja ohjaa Niilo Mäki Instituutti. Hanke etenee useassa vaiheessa. Keväällä 2023 kouluissa kerätään tutkimusaineistoa luokkien 7 ja 9 oppilailta. Toivomme, että tutustuisitte tähän tiedotteeseen yhdessä huollettavanne kanssa ja antaisitte luvan osallistua tutkimukseen.

Tässä tiedotteessa kerrotaan lyhyesti näistä asioista:

 • Tutkimuksen tavoitteet
 • Tutkimuksen tarkoitus
 • Tärkeimmät tiedot tutkimuksen toteutuksesta
 • Tärkeimmät tutkimuseettiset kysymykset
 • Tutkimuksen hyödyt ja haitat tutkittaville (nuorille)
 • Mitä nuorelle pitää kertoa tutkimuksesta
 • Miten tutkimukseen osallistutaan

Tutkimuksen tavoitteena on

 • kehittää päivitettyjä välineitä lukemisen taustataitojen (nopean nimeämisen) arviointiin
 • saada tutkimustietoa lasten ja nuorten nimeämisestä, lukemisesta, kirjoittamisesta, matematiikasta ja tarkkaavuudesta.

Miksi arviointivälineitä tarvitaan? 

 • Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia eli lukivaikeuksia on noin 5-10 prosentilla lapsista ja nuorista. Nämä vaikeudet vaikuttavat kouluoppimiseen monella tavalla. Ne vaikeuttavat lukuaineiden oppimista, matematiikan sanallisten tehtävien ymmärtämistä ja vieraan kielen oppimista.
 • Lukivaikeudet näkyvät suomen kielessä erityisesti lukemisen hitautena. Osa vaikeuksista tulee esiin vasta ensimmäisten koululuokkien jälkeen. Joillakin lukivaikeudet helpottuvat, joillakin ne jatkuvat pitkään. Siksi tarvitaan välineitä, joiden avulla lukivaikeus voidaan huomata myös myöhemmin.
 • Kun lukivaikeus on huomattu, taitoja arvioidaan tarkemmin. Esimerkiksi selvitetään, mistä lukivaikeus johtuu. Tämä antaa tietoa, jonka avulla nuorta voidaan auttaa ja opettaa.
 • Nopea nimeäminen tarkoittaa taitoa hakea sujuvasti mielestä tuttuja sanoja kuten värejä ja esineitä. Nimeämisnopeus ennustaa lukemisen kehitystä. Kun lukeminen on hidasta, lapsella tai nuorella on usein nimeämisen vaikeuksia. Tässä tutkimuksessa kerätään uudet keskiarvot nopean nimeämisen testiin. Testi auttaa selvittämään, johtuuko lukivaikeus nimeämisen vaikeuksista.

Tutkimuksen toteutus keväällä 2023 

 • Opettaja lähettää oppilaan kotiin tietoa tutkimuksesta
 • Vanhemmat lukevat tutkimuksesta yhdessä nuoren kanssa ja antavat yhdessä luvan, että nuori saa osallistua tutkimukseen. Samalla vanhemmilta kysytään joitakin lisätietoja. Vanhempien ei tarvitse tehdä muuta kuin täyttää tämä yksi kysely.
 • Koulutettu Niilo Mäki Instituutin tutkimusassistentti (jatkossa tutkija) tekee tehtävät oppilaiden kanssa koulupäivän aikana. Nuorille ei tule tutkimuksesta kotitehtäviä. Tehtävät eivät vaikuta todistukseen tai äidinkielen numeroon.
 • Nuoret, jotka ovat saaneet kotoa luvan osallistua tutkimukseen, tekevät ensin tietokoneella tehtäviä. Tehtävät mittaavat lukemista, kirjoittamista ja laskemista. Sen jälkeen nuori täyttää vielä sähköisen kyselyn. Tehtäviin kuluu aikaa yksi oppitunti.
 • Osa nuorista tekee tutkijan kanssa lisää lukemisen tehtäviä. Lisäksi nuori tekee nopean nimeämisen ja matematiikan tehtäviä. Nämä tehtävät äänitetään, jotta ne on helpompaa tarkistaa. Tehtäviin kuluu aikaa enintään yksi oppitunti. Lisäksi nuoren tunteva opettaja arvioi nuoren tarkkaavuuden taitoja.
 • Jos vanhempi on antanut luvan tutkimukseen, opettaja saa tietää, miten nuoren tehtävät ovat sujuneet.
 • Tutkimukseen osallistuneiden nuorten kesken arvotaan R-Kioskin lahjakortteja.

Tutkimuseettiset kysymykset

 • Nuori voi osallistua tutkimukseen vain, jos hän ja huoltaja ovat antaneet siihen luvan.
 • Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Jos nuori haluaa lopettaa, hän voi kertoa siitä opettajalle tai tutkijalle. Tutkimuksen voi lopettaa milloin vain. Syytä ei tarvitse kertoa.
 • Sinulla on oikeus saada tietoa siitä, miten nuori on onnistunut tehtävissä. Laita silloin viestiä opettajalle tai tutkimusryhmälle.
 • Nuoren henkilötietoja ei anneta ulkopuolisille. Vain tutkimusryhmä käsittelee niitä.

Tutkimuksen hyödyt ja mahdolliset haitat

 • tunnistaa nuoret, jotka tarvitsevat apua lukemiseen, kirjoittamiseen ja laskemiseen. Opettaja voi myös helpommin suunnitella tukea näille nuorille.
 • Opettajat saavat tutkimuksesta tietoa, joka auttaa heitä kehittämään omaa työtään ja auttamaan oppilaita.
 • Jos huoltaja on antanut tutkimusluvan, opettaja saa tietoa nuoren lukemisesta, kirjoittamisesta ja laskemisesta. Tämä tieto on tärkeää, kun nuorelle tarvittaessa suunnitellaan tukea oppimiseen.
 • Tutkimuksesta ei pitäisi olla nuorelle mitään haittaa. Jos tehtävä on vaikea tai nuori väsyy, hän voi saada lisäaikaa tai taukoa.

Käykää yhdessä nuoren kanssa läpi ainakin nämä asiat tutkimuksesta:

 • Tutkimuksessa kerätään tietoa lukemisesta, kirjoittamisesta ja laskemisesta. Lisäksi kerätään tietoa siitä, miten nuoret nimeävät. Nimeäminen tarkoittaa taitoa hakea mielestä tuttuja sanoja.
 • Tiedon perusteella kehitetään sellaisia tehtäviä, joilla voidaan helposti huomata, jos jollakin nuorella on vaikeuksia lukemisessa, kirjoittamisessa, matematiikassa tai nimeämisessä.
 • Tutkimuksessa mukana oleminen antaa tutkijoille tärkeää tietoa siitä, miten tehtävät toimivat.
 • Tehtävät eivät ole kokeita. Ne eivät vaikuta kouluarvosanoihin.
 • Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Se tarkoittaa sitä, että saat kertoa, haluatko osallistua tutkimukseen. Sinun ei tarvitse osallistua, jos et halua. Jos haluat lopettaa tutkimukseen osallistumisen, kerro siitä aikuisille (opettajalle, vanhemmalle tai tutkijalle). Tutkimuksen lopettamisesta ei ole sinulle haittaa eikä kukaan ole siitä vihainen.
 • Tutkimuksessa luokkasi tekee ensin lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen tehtäviä tietokoneella. Nämä tehtävät kestävät noin yhden oppitunnin.
 • Myöhemmin osa nuorista pääsee mukaan tutkimuksen toiseen vaiheeseen, jossa tehdään lisää tehtäviä tutkijan kanssa. Tehtävissä luetaan, tehdään nimeämisen tehtäviä (eli annetaan tutuille asioille nimi) ja lasketaan. Näiden tehtävien tekeminen kestää yhteensä noin oppitunnin verran.
 • Tutkija ohjaa tehtävien tekemistä.
 • Tutkimus tapahtuu kouluajalla, eikä siitä tule kotitehtäviä.
 • Vanhemmilta ja opettajalta kysytään tutkimuksen aikana sellaisia tietoja, jotka liittyvät oppimiseen. Näitä tietoja ei kerrota muille kuin tutkimusryhmän jäsenille.
 • Saat kysyä tutkimuksesta vanhemmilta, opettajalta tai tutkijalta.
 • Tutkimukseen osallistuneiden nuorten kesken arvotaan R-Kioskin lahjakortteja.

Tutkimukseen osallistuminen:

 • Kun olet lukenut tämän tiedotteen, juttele tutkimuksesta nuoren kanssa.
 • Olet saanut opettajan viestissä linkin. Linkistä pääset lomakkeeseen (tutkimussuostumus). Siinä annat luvan osallistua tutkimukseen. Jos sähköisen lomakkeen täyttäminen ei onnistu, täytäthän oheisen tutkimusluvan ja lähetät sen opettajalle tai suoraan meille maksuttomalla palautusosoitteella: Niilo Mäki Säätiö / LUKINO, 5010787, 00003 VASTAUSLÄHETYS. Kerrothan tällöin opettajalle, että lapsesi osallistuu tutkimukseen.
 • Tutkimus tapahtuu koulussa. Sinun ei tarvitse tehdä muuta kuin täyttää lomake.
 • Täytä lomake ____.____.2023 mennessä. Kiitos!

Kerromme mielellämme lisää tutkimuksesta!

Ystävällisin terveisin

Roosa Karhunen
Projektisuunnittelija, (tavoitettavissa ma-pe)
Niilo Mäki Instituutti
p. 044 793 1003
roosa.karhunen@nmi.fi

Pirita Korpivaara
Projektisuunnittelija, (tavoitettavissa ma-pe)
Niilo Mäki Instituutti
p. 040 681 8950
pirita.korpivaara@nmi.fi

Riikka Heikkilä
Vastaava tutkija, (tavoitettavissa ma, to-pe)
Niilo Mäki Instituutti
riikka.heikkila@nmi.fi

Lisätietoja löydät myös täältä:

Tarkempia tietoja LUKINO-hankkeesta: www.nmi.fi/lukino/lisatietoa-lukino-hankkeesta

Tutkimuksen rekisteritietolomake: www.nmi.fi/tietosuoja

Lisätietoja Niilo Mäki Instituutista: www.nmi.fi

In English below

LUKINO research project: information for parents and guardians

The aim of the LUKINO project is to develop new tools for assessing reading, writing and rapid automatized naming skills. The project is funded and carried out by Niilo Mäki Institute. There are several stages for the project. In spring 2023 data is gathered from students in grades 7 and 9. We kindly ask you to read the information in this letter together with your child, and to grant permission for your child to participate in the study.

This letter provides key information about the following topics:

 • The aims and purpose of the present study
 • Implementation of the study
 • Ethical considerations of the study
 • Potential benefits and disadvantages for the participants
 • What the student should know about the study
 • How to participate in the study

The aim of the study is to

 • Develop up-to-date assessment tools for pre-reading skills (rapid automatized naming)
 • Gather research data on students’ naming, reading, writing and mathematics skills as well as attention skills.

Why are new assessment tools needed?

 • Approximately 5-10% of children have reading disabilities. These disabilities affect learning in a variety of ways, hindering learning in theoretical subjects and foreign languages and making it difficult to understand math problems or written instructions of any kind.
 • In Finnish, reading disabilities appear especially as slow reading. Some disabilities do not present themselves until after the first few years of schooling. For some, difficulties with reading alleviate over time, but for some they are more consistent and long-lasting. Therefore, there is a need for assessment tools which can detect reading disabilities even at a later stage.
 • Once reading disabilities are found, reading skills are more closely evaluated and possible background factors and causes are investigated. This provides information which can be used in designing teaching and support measures.
 • Rapid automatized naming means the ability to quickly name familiar items, such as words, colors or objects. Naming speed can predict reading development. When reading is slow, the student often has difficulties in rapid automatized naming. The aim of the present study is to gather up-to-date averages for the rapid automatized naming test. The test helps to determine whether reading disabilities are caused by difficulties in naming.

The implementation of the study in spring 2023

 • The teacher provides the students and their guardians information about the study
 • The parents and the students read the information provided in this letter and agree on whether or not the student can participate in the study. Parents are asked to provide some additional information. Parents are only required to fill out the consent questionnaire.
 • A trained research assistant for Niilo Mäki Institute (henceforth researcher) carries out the research tasks and exercises during the school day. The students will not receive homework from the study. Their performance in the tasks does not affect their grades.
 • The students who have permission to participate in the study, perform a set of computer-mediated reading, writing and math exercises, and fill out a short electronic questionnaire, which takes approximately one lesson. If the parent has given permission, the teacher receives information about the student’s performance in these exercises.
 • In addition, students also take part in individual reading, rapid naming and math exercises with the researcher. These tasks are recorded to allow for the researcher to rate the exercises later.
 • The student’s teacher fills out a questionnaire about the student’s attention skills.
 • By participating in the study, the student can win a gift card for R-Kioski. Winners will be decided by a random draw.

Ethical considerations

 • A student can only participate in the study if both them and their guardian have consented.
 • Participating in the study is voluntary. If your child wants to quit the study, notify the teacher. Participation in the study can be terminated at any time, and no specific reason is required.
 • If you wish to receive information about your child’s performance in the exercises, contact the teacher or the researchers.
 • Anyone outside the research group will not have access to your child’s personal information.

Possible benefits and disadvantages of the study

 • To identify students who need additional support with reading, writing or mathematics. The teacher can plan the support more easily.
 • The study provides teachers with information that helps them develop their own practices and help students more efficiently.
 • If the parent has given permission, teachers receive information on their student’s reading, writing and calculation skills, which helps in designing support measures for the student.
 • There should be no negative consequences for the students for participating in the study. If the exercises and tasks are difficult, and the student gets tired, teachers can give them extra time or a break as needed.

Discuss at least the following things about the study with your child:

 • The study aims at gathering information about reading, writing, calculation and rapid naming skills. Rapid naming means the ability to quickly name familiar items such as colors, objects or words.
 • This information is used in developing tests that can easily detect if someone has difficulties in reading, writing, mathematics or naming.
 • Participating in the study gives the researchers important information on how the reading, writing, mathematics and naming exercises work.
 • The exercises and tasks in the study are not tests and do not affect your grades in any way.
 • Participating in the study is voluntary, and you can choose if you want to participate or not. If you wish to quit the study at any time, tell your parent, your teacher or the researcher. You do not need a specific reason for quitting, and quitting the study will not cause you any problems.
 • If you participate, you will do a series of computer exercises where you will read, write, and calculate simple equations, and fill out a questionnaire. This will take approximately one lesson.
 • In addition, you will do a series of short individual exercises with the teacher. These exercises include reading, naming and calculating simple equations. These exercises take approximately 15-30 minutes.
 • All of the exercises are done during the school day and no homework will be given.
 • Parents and teachers are asked to provide information about your learning. This information will only be given to the researchers, and no one else.
 • You can ask questions about the study from your parent, teacher or the researcher.
 • By participating in the study, the student can win a gift card for R-Kioski. Winners will be decided by a random draw.

Participating in the study:

 • After you have read the information in this letter, discuss participating in the study with your child.
 • In the message you received from your child’s teacher there is a link to a questionnaire. Fill out the form, to grant or deny permission for your child to take part in the study. If you cannot fill out the electronic questionnaire, you can also print and fill out the hard copy and return it to the teacher. Alternatively, you can mail it directly to the researchers using the following address: Niilo Mäki Säätiö / LUKINO, 5010787, 00003 VASTAUSLÄHETYS. Using the return address is free of charge and no stamp is needed. If you mail the consent form directly to the research team, please inform your child’s teacher that your child will participate in the study. 
 • All study tasks are done during the school day. you are only required to fill out the questionnaire form.
 • Please fill out the form by ___.___.2023. Thank you!

We are happy to give additional information about the study!

Roosa Karhunen

Project coordinator

(available Mon-Fri)

Niilo Mäki Institute

tel. 044 793 1003

roosa.karhunen@nmi.fi

Pirita Korpivaara
Project coordinator

(available Mon-Fri)

Niilo Mäki Institute
tel.  040 681 8950
pirita.korpivaara@nmi.fi

Riikka Heikkilä
Senior Researcher

(available Mon, Thu-Fri)
Niilo Mäki Institute
riikka.heikkila@nmi.fi

For additional information (in Finnish):