Seurantatutkimus CICO-menetelmäkoulutuksiin osallistuneille

19.4.2021

Rekisterin tyyppi

 • Tutkimushanke
 • Muu, mikä: 

Tietosuojailmoitus on julkaisu osoitteessa:

https://www.nmi.fi/tietosuoja/

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkimukseen osallistumisen voi keskeyttää.

 •  Tietosuojailmoitus on toimitettu tutkittavalle sähköpostilinkillä.


1. Rekisterin nimi, kuvaus ja hankkeen/tutkimuksen kestoaika

Seurantatutkimus CICO-menetelmäkoulutuksiin osallistuneille.

CICO menetelmäkoulutuksiin osallistuneiden seurantatutkimus on jatkoa NMI:n täydennyskoulutukselle. Tavoitteena on kerätä tietoa Opetushallituksen rahoittaman kaksipäiväisen CICO-täydennyskoulutuksen vaikuttavuudesta. Koulutukseen osallistuneiden kautta saadaan tietoa CICO-tuen käytöstä kouluissa, sekä sen hyväksyttävyydestä ja arvioidusta fideliteetistä. Koulutukseen osallistujia pyydetään arvioimaan CICO työtavan käyttöönottoa edistäviä ja hankaloittavia tekijöitä. Tietoa hyödynnetään tutkimuksessa ja koulutuksen kehittämisessä

 • Tämä on uusi hanke.
 • Tämä on jatkohanke aikaisemmalle hankkeelle: NMI täydennyskoulutus


2. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

2a. Rekisterinpitäjä

Niilo Mäki -säätiö, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto

puh. 010 229 2990, Y-tunnus 0920779-6.

s-posti: tietosuoja@nmi.fi 

2b. Rekisterin yhteyshenkilö

Anne Karhu, anne.karhu@uef.fi, 040 5070 643


3. Yhteistyöhankkeen osapuolet ja vastuunjako (yhteisrekisterinpitäjät)

 • Henkilörekisteri ei ole hankkeen yhteistyökumppaneiden käytössä.
 • Henkilörekisteri on hankkeen yhteistyökumppaneiden käytössä.

Niilo Mäki -säätiön järjestämiin (Opetushallituksen rahoittamiin) CICO-menetelmäkoulutuksiin osallistuneita henkilöitä tavoitellaan tuen käyttöönoton seurantaa varten Itä-Suomen yliopiston tutkijatohtorin Anne Karhun toimesta. Kertynyttä tietoa hyödynnetään tutkimuksissa, opiskelijoiden tutkielmissa sekä opetus- ja koulutustarkoituksissa. Tutkimusaineiston rekisterin pitäjänä on Niilo Mäki -säätiö. Aineiston keräämisestä ovat vastuussa tutkija Anne Karhu sekä Niilo Mäki -säätiö.4. Henkilötietojen käsittelijät

 • Kolmannet tahot eivät käsittele henkilörekisteriä.
 • Seuraavat kolmannet tahot käsittelevät henkilörekisteriä. Erillinen sopimus laadittu kunkin tahon kanssa:


5. Hankehenkilöstö/tutkimuksen suorittajat

Henkilötietoja käsittelevät ovat sopimussuhteessa Niilo Mäki -säätiöön. Mahdollisesti muut henkilötietoja käsittelevät henkilöt (opiskelijat, ProKoulu tutkimusryhmän jäsenet) laativat erillisen salassapitosopimuksen rekisterinpitäjän kanssa ja ovat rinnastettavissa rekisterinpitäjän henkilökuntaan. Vastuut ja velvollisuudet on käyty läpi kaikkien henkilötietoja käsittelevien työntekijöiden kanssa.


6. Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja ei luovuteta muualle.


7. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tieteellinen tutkimus. Henkilötietojen käsittelyä tehdään, jotta voidaan luokitella ja analysoida koulutukseen osallistuneiden henkilöiden koulutustaustaa, työhistoriaa ja sukupuolta sekä selvittää CICO-tuen käyttöönottoa ja sovellettavuutta pedagogisen tuen järjestämisessä.8. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste (EU 679/2016, 6 tai 9 artikla)

 • Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisteröidyn suostumus. Voit perua suostumuksen milloin vain syytä ilmoittamatta (ks. ohje kohdasta 15).


9. Mitä ja minkä verran henkilötietoja rekisteri sisältää

Tutkimuksessa käsiteltäviä henkilötietoja ovat nimi ja mahdollinen nimen mukainen sähköpostiosoite. Halutessaan tutkimukseen osallistuvat voivat jättää yhteystietonsa (puhelinnumero tai sähköpostiosoite) erilliseen tiedostoon mahdollista myöhempää yhteydenottoa varten.10. Kuinka isolta joukolta henkilötietoja kerätään

Arvioi kuinka isolta joukolta aineistoa rekisteriin kokonaisuudessaan kerätään:

 • alle 200:lta henkilöltä
 • 200 - 2 000 henkilöltä
 • 2 000 - 10 000 henkilöltä
 • yli 10 000 henkilöltä

Kerättävän datan luonne:

 • karttuva data

Lisähuomiot:


11. Mistä henkilötietoja kerätään

1) CICO-täydennyskoulutusta koskevalla kyselylomakkeella kerättävä tieto kertyy anonyymiin muotoon Ekapeli-palvelimelle. Kysely osoitetaan CICO-täydennyskoulutukseen osallistuneelle opetushenkilöstölle (opettajat, koulunkäynninohjaajat, opetushuoltohenkilöstö), jotka antavat itse kerättävät tiedot.

2) Tutkimukseen vastanneilla on lisäksi mahdollisuus halutessaan jättää yhteystietonsa (nimi, puhelinnumero ja/tai sähköposti) haastatteluyhteydenottoa varten. Henkilötietoja käytetään rekisteröidyn tekemän oman valinnan mukaan arvontaan osallistumiseen ja /tai yhteydenottoon tutkimushaastattelua varten. Haastattelututkimukseen osallistuneilta kerätään tietoa CICO-tuen käytettävyydestä ja toimivuudesta suomalaisessa kouluympäristössä. Näitä henkilötietoja ei voida yhdistää yllä kuvattuun kyselylomakkeella kerättyyn tietoon. Haastattelun jälkeen aineisto litteroidaan ja anonymisoidaan.


12. Profilointi / rekisteriin kohdistuva automaattinen päätöksenteko

 • Henkilötietoihin perustuvia automaattisia päätöksiä ei tehdä.
 • Profilointia tehdään rekisteritietoihin seuraavasti:


13. Eettinen ennakkoarviointi tai vaikutustenarviointi

Rekisterinpitäjä on sitoutunut noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä kaikessa toiminnassaan. 

 • Pyydetty lisäksi ulkoinen lausunto:


14. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ja asianmukaiset suojatoimet

 • Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 • Henkilötietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


15. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Henkilötietojen suojaamiseksi valitut suojatoimet (valitse yksi tai useampi vaihtoehto)

 • Toimenpiteet, joilla on jälkeenpäin mahdollista varmistaa ja todentaa kenen toimesta henkilötietoja on tallennettu, muutettu tai siirretty.
 • Toimenpiteet, joilla parannetaan henkilötietoja käsittelevän henkilöstön osaamista.
 • Tietosuojavastaavan nimittäminen.
 • Rekisterinpitäjän ja käsittelijän sisäiset toimenpiteet, joilla estetään pääsy henkilötietoihin.
 • Henkilötietojen pseudonymisointi.
 • Henkilötietojen salaaminen.
 • Toimenpiteet, joilla käsittelyjärjestelmien ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvien palveluiden jatkuva luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys ja vikasietoisuus taataan, mukaan lukien kyky palauttaa nopeasti tietojen saatavuus ja pääsy tietoihin fyysisen tai teknisen vian sattuessa.
 • Menettely, jolla testataan, tutkitaan ja arvioidaan säännöllisesti teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden tehokkuutta tietojenkäsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi.
 • Menettelysäännöt, joilla varmistetaan tietosuoja-asetuksen ja tämän lain noudattaminen siirrettäessä henkilötietoja tai käsiteltäessä henkilötietoja muuhun tarkoitukseen.

Suorien tunnistetietojen käsittely tutkimuksessa (valitse yksi)

 • Suoria tunnistetietoja ei kerätä.
 • Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa tutkimusaineistosta (pseudonymisoidaan), mutta koodiavain säilytetään. Koodiavaimella tarkoitetaan tapaa jolla henkilötiedot ja tutkimusdata voidaan epäsuorasti yhdistää.
 • Suorat tunnistetiedot poistetaan lopullisesti (eli myös koodiavain hävitetään analysointivaiheessa).
 • Suoria tunnisteita ei poisteta analysointivaiheessa, koska: (perustelut)


16. Rekisteröidyn oikeudet ja niistä poikkeaminen

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen.  Peruminen tehdään Niilo Mäki -säätiön tietopyyntölomakkeella osoitteessa: https://www.nmi.fi/tietosuoja

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. (lue lisää: http://www.tietosuoja.fi). 

Rekisteröidyn EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista oikeuksista voidaan tarvittaessa poiketa, jos oikeuksia rajoitetaan kansallisessa lainsäädännössä, tieteellisessä tutkimuksessa seuraavin suojatoimin, jos se on tarpeellista:

 1. Henkilötietojen käsittely perustuu tutkimussuunnitelmaan.
 2. Tutkimuksella on vastuuhenkilö tai siitä vastaava ryhmä.
 3. Henkilötietoja käytetään ja luovutetaan vain historiallista tai tieteellistä tutkimusta taikka muuta yhteensopivaa tarkoitusta (tilastointi( varten sekä muutoinkin toimitaan niin, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot eivät paljastu ulkopuolisille.
 4. Jos tutkimuksessa käsitellään tietosuoja-asetuksen artiklan 9 kohdassa 1 (erityiset henkilötietoryhmät) ja artiklassa 10 (rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvät henkilötiedot) tarkoitettuja henkilötietoja, niin em. kohtien 1 - 3 noudattamisen lisäksi on esitetty (HE 9/2018 vp), että tulee tehdä tietosuoja-asetuksen 35 artiklan mukainen tietosuojan vaikutustenarviointi ja toimittaa se tietosuojavaltuutetun toimistoon 30 päivää ennen tutkimuksen aloittamista, jos tutkimuksessa on tarpeen poiketa 15, 16, 18 ja 21 artiklassa säädetyistä rekisteröidyn oikeuksista.17. Henkilötietojen säilyttäminen ja arkistointi

Säilyttäminen

Rekisteriä säilytetään Niilo Mäki -säätiön toimitiloissa ja palvelimilla Suomessa kunnes hanke tai tutkimus on päättynyt, tai kunnes tulosten todentaminen tai julkaisija sitä edellyttää. Kerätty henkilötietorekisteri hävitetään aineiston analysoinnin jälkeen ja joka tapauksessa viimeistään viiden vuoden päästä tietojen antamisesta., eikä sitä arkistoida pitkäaikaissäilytykseen.

(tarkenna säilytysaikoja tarvittaessa)

Arkistointi

Mahdollinen tutkimusaineisto anonymisoidaan ja henkilötiedot hävitetään kun säilyttämiselle ei ole enää em. kohdan mukaisia perusteita.


18. Muutokset tietosuojailmoitukseen

Mahdolliset muutokset rekisterin käsittelyn aikana kohtiin 2b, 3, 4, 5 ilmoitetaan julkisesti nähtävillä olevassa ajantasaisessa versiossa tästä tietosuojailmoituksesta osoitteessa: 

https://www.nmi.fi/tietosuoja/

Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan rekisteröidyille etukäteen.

Muutosloki