ReadDrama

12.9.2019

Rekisterin tyyppi

 • Tutkimushanke
 • Muu, mikä: (täydennä)

Tietosuojailmoitus on julkaisu osoitteessa:

http://readrama.nmi.fi/

(jos tutkimushanke, täydennä, muuten poista)

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkimukseen osallistumisen voi keskeyttää.

 •  Tietosuojailmoitus on toimitettu tutkittavalle verkko-osoitteena tutkimuskirjeessä. Keväällä 2019 suoritetun pilottitutkimuksen osallistujille tietosuojailmoitus toimitettiin tutkimuskirjeen paperisena liitteenä.


1. Rekisterin nimi, kuvaus ja hankkeen/tutkimuksen kestoaika

 • Tämä on uusi hanke.
 • Tämä on jatkohanke aikaisemmalle hankkeelle: (täydennä aiemman hankkeen nimi)

Suomen Akatemian rahoittama ReadDrama/ReadMore -hankkeessa (Projektimuotoisen lukuteatterin mahdollisuudet lukivaikeuskuntoutuksessa) tutkitaan 2,5 kk mittaisen lukuteatterijakson välittömiä ja seurannaisvaikutuksia (6 kk jälkeen harjoittelujakson) lukipulmaisten lasten lukukehitykseen ja oppimismotivaatioon. Hankkeen tutkimuksiin osallistuu yhteensä n. 500-700 oppilasta kolmannelta ja neljänneltä luokalta. Tutkimus toteutetaan vuosina 2018-2023, siten että pilottitutkimukset suoritettiin 2019, ja laajempi vaikuttavuustutkimus 2019-2020. Lukuteatteriryhmiä vetävät draamakasvatuksen perusopinnot suorittaneet opettajat. Tutkimus toteutetaan Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän yliopiston yhteistyönä ja sitä johtaa akatemiatutkija Jarkko Hautala Niilo Mäki Instituutista.

2. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

2a. Rekisterinpitäjä

Niilo Mäki -säätiö, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto

puh. 010 229 2990, Y-tunnus 0920779-6.

s-posti: tietosuoja@nmi.fi 

2b. Rekisterin yhteyshenkilö

 Jarkko Hautala, 0408053487, jarkko.hautala@nmi.fi, Asemakatu 4, Jyväskylä.

3. Yhteistyöhankkeen osapuolet ja vastuunjako (yhteisrekisterinpitäjät)

 • Henkilörekisteri ei ole hankkeen yhteistyökumppaneiden käytössä. (tällöin rekisteriä ei jaeta talon ulkopuolisille)
 • Henkilörekisteri on hankkeen yhteistyökumppaneiden käytössä.


4. Henkilötietojen käsittelijät

 • Kolmannet tahot eivät käsittele henkilörekisteriä.
 • Seuraavat kolmannet tahot käsittelevät henkilörekisteriä. Erillinen sopimus laadittu kunkin tahon kanssa:


5. Hankehenkilöstö/tutkimuksen suorittajat

Henkilötietoja käsittelevät ovat sopimussuhteessa Niilo Mäki -säätiöön. Mahdollisesti muut henkilötietoja käsittelevät henkilöt (NMI:n ulkopuoliset tutkimusryhmän jäsenet, opiskelijat, harjoittelijat ja ryhmänohjaajat) laativat erillisen salassapitosopimuksen rekisterinpitäjän kanssa ja ovat rinnastettavissa rekisterinpitäjän henkilökuntaan. Vastuut ja velvollisuudet on käyty läpi kaikkien henkilötietoja käsittelevien työntekijöiden kanssa.


6. Henkilötietojen vastaanottajat

Akatemiatutkija Okko Räsäsen tutkimusryhmä Tampereen teknillinen yliopistosta käsittelee äänenlukemisen äänitteet kehittääksen ilmaisevan ääneenlukemisen automaattisen arviointimenetelmän. Lisäksi hän saa käytettävikseen lukutaidon arvioinnin tulokset koneellisen menetelmän luotettavuuden todentamiseksi. He eivät saa käyttöönsä tutkimuksen henkilörekisteriä vaan ainoastaan pseudonymisoitua aineistoa, jonka he hävittävät ReadDrama/ReadMode tutkimushankkeen päätyttyä viimeistään 8/2023.


7. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tutkimuksen kohde yksilöidään, jotta tutkimusaineisto voidaan kohdentaa häneen luotettavasti. Henkilötietoja käytetään tarvittaessa myös henkilökohtaiseen viestintään tutkijoiden ja tutkittavan tai hänen huoltajansa välillä. Hankkeen loputtua henkilörekisteri arkistoidaan toistaiseksi mahdollista jatkotutkimusta varten arkistointiin erillisen suostumuksen antaneiden osalta.

8. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste (EU 679/2016, 6 tai 9 artikla)

 • Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisteröidyn suostumus. Voit perua suostumuksen milloin vain syytä ilmoittamatta.
 • Henkilötietojen käsittely perustuu lakiin: (täydennä mikä laki)


9. Mitä ja minkä verran henkilötietoja rekisteri sisältää

Henkilörekisteri pitää sisällään seuraavat yhteystiedot: tutkittavan pseudonymisoitu yksilökoodi, nimi, syntymäaika, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, koulu, opettaja, ja luokka. Henkilörekisteritiedoston avaamiseen tarvitaan erillinen salasana.  Tutkimusaineisto säilytetään erillään henkilörekisteristä, siten että tutkimusaineistossa tutkittavan tunnisteena käytetään pseudonymisoitua yksilötunnistetta joka voidaan yhdistää henkilörekisterin yksilökoodiin vain suojausavaimen avulla. Suojausavain säilytetään erillään henkilörekisteristä. Tutkimusaineisto säilytetään NMI:n tietoturvallisella palvelimella, ja aineistoon on on pääsy vain hankkeessa työskentelevillä tutkijoilla. Tietoja säilytetään fyysisesti turvallisessa konesaliympäristössä rekisterinpitäjän (Niilo Mäki -säätiö) hallinnoimilla palvelimilla. Tilassa on ympärivuorokautinen vartiointi, tallentava kameravalvonta, kulkuoikeudet vain rajatuilla nimetyillä henkilöillä, kahdennettu sähkönsyöttö ja Argon-kaasusammutuslaitteisto. Tietojen suojauksessa käytetään alalla yleisesti suositeltavia parhaaksi havaittuja  käytäntöjä, kuten järjestelmien koventamista, palomuureja, yksityiskohtaisia käyttäjätunnuksiin perustuvia käyttöoikeuksia, käyttöoikeuksien ja tapahtumalokien valvontaa.

10. Kuinka isolta joukolta henkilötietoja kerätään

Arvioi kuinka isolta joukolta aineistoa rekisteriin kokonaisuudessaan kerätään:

 • alle 200:lta henkilöltä
 • 200 - 2 000 henkilöltä
 • 2 000 - 10 000 henkilöltä
 • yli 10 000 henkilöltä

Kerättävän datan luonne:

 • karttuva data

Lisähuomiot:


11. Mistä henkilötietoja kerätään

Henkilörekisteriin talletettavat tiedot kerätään tutkittavien huoltajilta. Henkilötietoa sisältävää tutkimusaineistoa kerätään suoraan tutkittavilta (äänitteet ja videot). 

12. Profilointi / rekisteriin kohdistuva automaattinen päätöksenteko

 • Henkilötietoihin perustuvia automaattisia päätöksiä ei tehdä.
 • Profilointia tehdään rekisteritietoihin seuraavasti:


13. Eettinen ennakkoarviointi tai vaikutustenarviointi

(täydennä jos kyse tutkimushankkeesta)

Rekisterinpitäjä on sitoutunut noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä kaikessa toiminnassaan. 

 • Pyydetty lisäksi ulkoinen lausunto: Tutkimukselle on hankittu eettinen ennakkoarviointi Jyväskylän yliopiston eettiseltä toimikunnalta 28.9.2018.


14. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ja asianmukaiset suojatoimet

 • Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 • Henkilötietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


15. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Henkilötietojen suojaamiseksi valitut suojatoimet (valitse yksi tai useampi vaihtoehto)

 • Toimenpiteet, joilla on jälkeenpäin mahdollista varmistaa ja todentaa kenen toimesta henkilötietoja on tallennettu, muutettu tai siirretty.
 • Toimenpiteet, joilla parannetaan henkilötietoja käsittelevän henkilöstön osaamista.
 • Tietosuojavastaavan nimittäminen.
 • Rekisterinpitäjän ja käsittelijän sisäiset toimenpiteet, joilla estetään pääsy henkilötietoihin.
 • Henkilötietojen pseudonymisointi.
 • Henkilötietojen salaaminen.
 • Toimenpiteet, joilla käsittelyjärjestelmien ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvien palveluiden jatkuva luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys ja vikasietoisuus taataan, mukaan lukien kyky palauttaa nopeasti tietojen saatavuus ja pääsy tietoihin fyysisen tai teknisen vian sattuessa.
 • Menettely, jolla testataan, tutkitaan ja arvioidaan säännöllisesti teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden tehokkuutta tietojenkäsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi.
 • Menettelysäännöt, joilla varmistetaan tietosuoja-asetuksen ja tämän lain noudattaminen siirrettäessä henkilötietoja tai käsiteltäessä henkilötietoja muuhun tarkoitukseen.

Suorien tunnistetietojen käsittely tutkimuksessa (valitse yksi)

 • Suoria tunnistetietoja ei kerätä.
 • Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa tutkimusaineistosta (pseudonymisoidaan), mutta koodiavain säilytetään. Koodiavaimella tarkoitetaan tapaa jolla henkilötiedot ja tutkimusdata voidaan epäsuorasti yhdistää.
 • Suorat tunnistetiedot poistetaan lopullisesti (eli myös koodiavain hävitetään analysointivaiheessa).
 • Suoria tunnisteita ei poisteta analysointivaiheessa, koska: (perustelut)


16. Rekisteröidyn oikeudet ja niistä poikkeaminen

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen.  Peruminen tehdään Niilo Mäki -säätiön tietopyyntölomakkeella osoitteessa: https://www.nmi.fi/tietosuoja

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. (lue lisää: http://www.tietosuoja.fi). 

Rekisteröidyn EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista oikeuksista voidaan tarvittaessa poiketa, jos oikeuksia rajoitetaan kansallisessa lainsäädännössä, tieteellisessä tutkimuksessa seuraavin suojatoimin, jos se on tarpeellista:

 1. Henkilötietojen käsittely perustuu tutkimussuunnitelmaan.
 2. Tutkimuksella on vastuuhenkilö tai siitä vastaava ryhmä.
 3. Henkilötietoja käytetään ja luovutetaan vain historiallista tai tieteellistä tutkimusta taikka muuta yhteensopivaa tarkoitusta (tilastointi( varten sekä muutoinkin toimitaan niin, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot eivät paljastu ulkopuolisille.
 4. Jos tutkimuksessa käsitellään tietosuoja-asetuksen artiklan 9 kohdassa 1 (erityiset henkilötietoryhmät) ja artiklassa 10 (rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvät henkilötiedot) tarkoitettuja henkilötietoja, niin em. kohtien 1 - 3 noudattamisen lisäksi on esitetty (HE 9/2018 vp), että tulee tehdä tietosuoja-asetuksen 35 artiklan mukainen tietosuojan vaikutustenarviointi ja toimittaa se tietosuojavaltuutetun toimistoon 30 päivää ennen tutkimuksen aloittamista, jos tutkimuksessa on tarpeen poiketa 15, 16, 18 ja 21 artiklassa säädetyistä rekisteröidyn oikeuksista.

Seuraavista rekisteröidyn EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista oikeuksista poiketaan:

 • Rekisteröidyn oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot (artikla 15).
 • Rekisteröidyn oikeus tietojensa oikaisemiseen (artikla 16).
 • Rekisteröidyn oikeus tietojensa poistamiseen (artikla 17).
 • Rekisteröidyn oikeus käsittelyn rajoittamiseen (artikla 18).
 • Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä (artikla 21) eli kieltää niiden käsittely.

(täydennä perustelut jos rekisteröidyn oikeuksista on tarve poiketa)


17. Henkilötietojen säilyttäminen ja arkistointi

Säilyttäminen

Rekisteriä säilytetään Niilo Mäki -säätiön toimitiloissa ja palvelimilla Suomessa kunnes hanke tai tutkimus on päättynyt, tai kunnes tulosten todentaminen tai julkaisija sitä edellyttää. Säilyttämisen jälkeen henkilörekisteri hävitetään viimeistään 6 kk kuluessa, eikä sitä arkistoida pitkäaikaissäilytykseen.

(tarkenna säilytysaikoja tarvittaessa)

Arkistointi

Mahdollinen tutkimusaineisto anonymisoidaan ja henkilötiedot hävitetään kun säilyttämiselle ei ole enää em. kohdan mukaisia perusteita. Rekisteri arkistoidaan toistaiseksi tutkittavan nimenomaisella suostumuksella Niilo Mäki Instituutin suojatulle serverille. Videoita ei arkistoida. Arkistointitarvetta arvioidaan viiden vuoden välein. Arkistointi perustuu tutkittavan suostumukseen


18. Muutokset tietosuojailmoitukseen

Mahdolliset muutokset rekisterin käsittelyn aikana kohtiin 2b, 3, 4, 5 ilmoitetaan julkisesti nähtävillä olevassa ajantasaisessa versiossa tästä tietosuojailmoituksesta osoitteessa: (täydennä tähän linkki)

Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan rekisteröidyille etukäteen.

Muutosloki