Omat työkalut

Tutkimus ja tutkimustiedon luottamuksellisuus

Hanke tekee lukemissujuvuuden harjaannuttamiseen liittyvää tutkimusta kouluilla ja Niilo Mäki Instituutilla. Hankkeen vetäjänä toimii tutkija, filosofian tohtori Paula Salmi. Hankkeen ohjausryhmässä toimii erityispedagogiikan professori Mikko Aro Jyväskylän yliopistosta, ja hanke tekee yhteistyötä Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitoksen ja psykologian laitoksen sekä Israelissa sijaitsevan Haifan yliopiston kanssa. Hanketta rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Jyväskylän kouluille tiedottaminen on tapahtunut Jyväskylän opetustoimen kautta.

Hankkeen tutkimuksessa noudatetaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan hyvän tieteellisen käytännön ohjeita. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, ja kaikki tutkimukseen liittyvä tieto on ehdottoman luottamuksellista. Tutkimukseen osallistuneen henkilön tunnistetietoja (nimi, syntymäaika, koulu, luokka) käytetään pelkästään yhdistämään eri mittauksista saatavat tiedot keskenään. Kerätty tutkimustieto siirretään sähköiseen muotoon ATK-laitteistolle, ja tunnistetiedot korvataan numeerisella koodilla, josta yksilöä ei voida tunnistaa. Sähköinen tutkimusaineisto säilytetään Niilo Mäki Instituutissa tietosuojatuissa arkistoissa, joihin vain erikseen luvan saaneilla tutkijoilla on pääsy. Paperista tutkimusaineistoa säilytetään aineiston käsittelyn päätyttyä lukituissa tiloissa. Kerääntynyttä tietoa käytetään ainoastaan tieteellisessä työssä. Yksittäinen lapsi, aikuinen tai koulu ei ole tunnistettavissa tutkimusjulkaisuissa. Tutkimusta koskevaa tietoa tunnistetietojen keräämisestä, käytöstä ja hävittämisestä sekä tutkimuksessa käytetyistä arviointimenetelmistä saa tutkijoilta pyydettäessä.