Hankkeen sisältö ja osa-alueet

Hankkeen kolme osa-aluetta:

Lukemissujuvuuden kehityksen tukeminen kouluiässä -hanke

I Lukumummi ja -vaari -toiminta

Yksilöllistä lisätukea lukemissujuvuuden harjaannuttamiseksi kouluilla vapaaehtoisten avulla

II Menetelmät ja välineet

Uusia lukemissujuvuuden harjaannuttamisen välineitä oppimisvaikeusalan ammattilaisille

III Opas lasten vanhemmille - Lukusilta.fi

Tietoa lukemissujuvuuden pulmista ja  tukemisen keinoista vanhemmille

 

I Lukumummi ja –vaari –toiminta

Tutkimuksissa on huomattu, että lisääntynyt lukemismäärä sinällään sekä palaute ja malli tekstien lukemisesta harjaannuttavat lukemisen sujuvuutta. Lukumummi ja -vaari -toimintamalli pyrkii omalta osaltaan vastaamaan tähän haasteeseen. Toimintamallissa Lukumummit ja -vaarit käyvät säännöllisesti kouluilla lukemassa lasten kanssa sovitun jakson ajan. Rekrytointi on tapahtunut yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piirin Kylämummi ja -vaari -toiminnan kanssa.

Käytännössä vapaaehtoiset käyvät lukemassa kouluilla 2 - 6. luokkalaisten lasten kanssa kahden kesken. Vapaaehtoiset osallistuvat alussa perehdytykseen. Lisäksi heille tarjotaan ohjausta ja vertaistukea koko toiminnan ajan. Heillä on tukenaan käsikirja, jossa on kuvattu toiminnan perusidea, esitelty erilaiset lukutuokioilla käytetyt lukutavat sekä annettu vinkkejä mahdollisiin pulmatilanteisiin.

Lukutuokioilla käytetyt yhdessä lukemisen tavat ovat tutkittuja ja hyväksi havaittuja lukemisen tukemisen keinoja. Hankkeessa lukutuokioiden vaikutusta lasten lukemisen sujuvoitumiseen seurataan erilaisin lukutehtävin. Ennen kaikkea Lukumummit ja -vaarit antavat positiivisen ja innostavan lukemisen mallin ja sillä toivotaan olevan myönteisiä vaikutuksia lasten motivaatioon ja lukuinnostukseen. Lukuharrastuksen mahdollista lisääntymistä seurataan lukupäiväkirja-menetelmällä.

Toimintamalli käynnistettiin keväällä 2012, jolloin kokeilussa oli mukana kolme innokasta Lukumummia sekä yksi koululuokka. Syksyn 2012 kokeilussa oli mukana jo 17 mummia/vaaria ja kevään 2013 aikana kokeilu kasvoi 43 vapaaehtoiseen ja 22 koululuokkaan. Syksyllä 2013 mukana on 48 innokasta Lukumummia/ -vaaria ja 23 luokkaa ja keväällä 2014 jatkettiin 56 vapaaehtoisen ja 38 luokan voimin. Syksyllä 2014 toimintaa lähdettiin kokeilemaan valtakunnallisella tasolla.  Syksyn aikana koulutettiin noin 40 vapaaehtoista Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen, Pohjanmaan, Järvi-Suomen ja Varsinais-Suomen piirien alueella. 

Lukumummi4reunuksilla.jpg

Lukumummi ja -vaari –toiminnasta voi lukea lisää osoitteessa:

http://www.facebook.com/lukumummitjavaarit

http://lukumummitjavaarit.fi

Hankkeen päättyessä NMI ja MLL tekivät yhteistyösopimuksen, jossa sovittiin, että molemmat saavat levittää toimintaa. Lisäksi MLL voi käyttää NMI:n tekemää materiaalia toiminnassa. Lukumummi ja -vaari – toiminnan käytännön työ jatkuu siis osana Mannerheimin Lastensuojeluliiton toimintaa. Yhteyshenkilönä  toimii Kaarina  Lehto (kaarina.lehto(at).mll.fi)

II Menetelmät ja välineet - Lukusiivet ja muut

Aiempi tutkimustieto on osoittanut, että kielen merkitysyksiköiden automatisoituminen sekä lauseyhteyden hallinnan harjoittaminen tukevat lukemissujuvuuden kehitystä. Siksi tässä hankkeessa kehitetäänkin välineitä, joissa keskitytään kielen merkitysyksiköiden ja toistavan lukemisen harjoitusten avulla harjaannuttamaan lukemisen sujuvuutta erityisesti morfeemien kautta. Valmisteltavaa materiaalia on kokeiltu aluksi yksittäisten oppilaiden kanssa. Lupaavien tulosten jälkeen kokeilu laajennettiin syksyllä 2013 pienryhmämuotoiseksi.

Lisäksi kokeiltiin uutta 3.-6.-luokkalaisille tarkoitettua tietokoneharjoitusohjelmaa, joka on kehitetty Israelissa. Peli mukautuu lapsen lukunopeuteen ja ohjaa nopeuttamaan lukemista.

Hankkeessa kehitettiin Lukusiivet-lukudiplomi. Se julkaistiin 9.2.2015 Lainan päivänä Jyväskylän kaupunginkirjastolla.

Lukusiivet on lukusujuvuuteen tähtäävä uudenlainen lukudiplomi. Se on tarkoitettu oppilaille, joille lukeminen on haasteellista tai se ei kiinnosta. Listaan on valittu lapsia kiinnostavia hauskoja, lyhyitä ja helposti luettavia kirjoja. Lukusiivet on tarkoitettu alakoulun 2.–6. luokille. Lukusiivet-lukudiplomia voi käyttää sähköisessä muodossa.

Lukusiivet-lukudiplomiin on kerätty oppilaiden, opettajien, Lukumummien ja -vaarien sekä asiantuntijoiden suosittamia kirjoja sekä kirjauutuuksia. Diplomia varten kerättiin tietoa yli 200 oppilaalta kyselyllä, jossa tiedusteltiin oppilaiden lukutottumuksia sekä sitä millaiset kirjat olivat heidän mielestään motivoivia ja helppolukuisia. Lisäksi lukukokemuksia kerättiin opettajilta, koulujen Lukumummeilta ja –vaareilta sekä kirjaston ja lukemisen alan asiantuntijoilta. Diplomia varten luettiin ja pisteytettiin noin 400 kirjaa, joista valittiin tietyillä perusteilla helppolukuiset kirjat. Tärkeimpiä perusteita olivat muun muassa kirjan juoni, kuvamäärä, sopiva tekstinkoko, sivumäärä, kansikuva sekä taitava kirjoittaja. Mukana työssä oli Niilo Mäki Instituutin Lukemissujuvuuden kehityksen tukeminen kouluiässä -hanke (2012–14) sekä Jyväskylän kaupunginkirjasto.

Lukusiivet-kirjalista on käytettävissä Jyväskylän kaupunginkirjaston sivuilla:

https://www.keskikirjastot.fi/web/arena/lukusiivet

Keski-Kirjastot, Brand United Oy

Mukana kehittämistyössä oli Niilo Mäki Instituutista:  Elisa Oraluoma, Paula Salmi, Hanna Pöyliö sekä hankkeen työntekijät ja harjoittelijat

Jyväskylän kaupunginkirjastosta: Mielikki Matilainen, Leena Kruuti, Hanna-Leena Majuri- Jantunen, Juha Hälinen

Jyväskylän kaupungin kouluilta: Pohjanlammen koulun sekä Lohikosken koulun oppilaat ja opettajat, Ilkka Kinnunen

Kiitos myös seuraaville: Reija Loukusa-Ahonen, kirjastojen lukudiplomilistat,  Lukumummit ja -vaarit, lukemisalan asiantuntijat

                      

III Opas lasten vanhemmille - Lukusilta.fi

Hankkeen aikana tehtiin opas vanhemmille lukemissujuvuudesta ja sen kehityksen tukemisesta arjessa. Oppaaseen kerättiin ajankohtaista tietoa lukemissujuvuudesta sekä harjoitteluvinkkejä kotiin. 

Sivut osoitteessa: lukusilta.fi