Omat työkalut

Erityistukea tarvitsevien lasten oppimisen tukeminen Sambiassa ja Keniassa

1. Hankkeen tausta

Puutteellinen koulutus ja oppimisen vaikeudet ovat keskeinen ongelma kehitysmaissa. Kehitysyhteistyö on ollut osa NMI:n toimintaa vuodesta 1992 asti. Kehitysyhteistyön ytimenä on ollut kouluttaa kehittyvien maiden opetusalan ammattilaisia, jotta he voisivat kehittää paikallisiin tarpeisiin sopivia palveluita oppimisvaikeuksien tunnistamiseen ja kuntoutukseen. Kehitysyhteistyöprojektissa on koulutettu vuosien varrella 48 afrikkalaista neuropsykologian perusteissa ja lisäksi kuusi henkilöä on tehnyt kehityspsykologian maisterinopinnot Jyväskylän yliopistoon. Koulutetut henkilöt toimivat nyt alan kouluttajina ja opetussektorin hallintotehtävissä. Merkittävimpiin yhteistyömaihin, Sambiaan ja Keniaan, on perustettu oppimisvaikeusklinikka. Lisäksi Keniassa on alkanut oma, paikallisen yliopiston neuropsykologian koulutusohjelma.

2. Hankkeen tavoitteet ja tuotokset

Nykyinen hanke keskittyy kuntoutukseen ja opetusmenetelmien tehostamiseen Sambiassa ja Keniassa. Projektin tarkoituksena on varmistaa viimeisimmän oppimista koskevan tiedon leviäminen opetusalan hallinnossa ja kuntoutuksen sisällyttäminen erityisopettajien koulutukseen. Kuntoutuksen osalta keskitytään tässä vaiheessa lukivaikeuden kuntouttamiseen. Projektissa hyödyntäen suomalaista osaamista tietokonepohjaisista kuntoutusmenetelmistä.
Projektin pyrkimyksenä on erityisopetuksen tehostuminen yhteistyömaissa niin, että opettajat pystyisivät tunnistamaan oppimisvaikeudet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja tarjoamaan kuntoutusta niin että oppimisvaikeuksista kärsivien oppilaiden koulusta putoaminen vältettäisiin. Tavoitteena on myös paikallisen opetussektorin hallinnon herkistäminen oppimisvaikeuksille ja varhaisen tunnistamisen ja kuntoutuksen merkitykselle niin, että oppimisvaikeusklinikat siirtyisivät osaksi paikallista koulujärjestelmää.

3. Hankkeen sisältö ja osa-alueet

Hanke tukee Sambiassa paikallisten asiantuntijoiden avustuksella tapahtuvaa erityisopettajakoulutuksen uudistamista niin, että kaikki Sambian erityisopettajien koulutuslaitoksen (Zambia Institute of Special Education) opiskelijat oppivat tunnistamaan lukemisen ja matematiikan vaikeudet paikalliseen käyttöön aikaisemmissa hankkeissa luoduilla testeillä ja oppivat suunnittelemaan ja toteuttamaan kuntoutusjaksoja.

Keniassa tuetaan Kenyatta yliopiston kasvatuspsykologian laitoksen omaa neuropsykologian koulutusohjelmaa, jonka tuloksena maahan saadaan lisää arviointityöhön koulutettua henkilöstöä.

Kummassakin maassa tuetaan oppimisvaikeusklinikoiden toimintaa ja tiedotusta vanhemmille, opettajille ja paikalliselle hallinnolle niin että tietoisuus oppimisvaikeuksista lisääntyy. Kummassakin maassa kehitetään myös Ekapelin paikallinen versio, jota oppimisvaikeusklinikoiden ammattilaiset voivat hyödyntää kuntoutuksessa, ja jonka avulla erityisopettajia voidaan perehdyttää lukivaikeuden kuntoutuksen perusteisiin. Olennainen osa työtä on tietoisuuden lisääminen kielen ja käytetyn kirjoitusjärjestelmän merkityksestä lukutaidon oppimiseen. Hanke tehostaa tiedonkulkua eri yhteistyömaiden välillä toimittamalla uutiskirjettä NMI:n aiempiin hankkeisiin osallistuneille ja sidosryhmille.

4. Hankkeen aikataulu

Hanke ajoittuu vuosille 2008-2011.

5. Yhteistyökumppanit

Hanketta rahoittavat Suomen Ulkoasiainministeriö ja Niilo Mäki Instituutti
Keskeisimmät yhteistyökumppanit ovat Sambiassa Zambia Institute of Special Education ja Keniassa Department of Educational Psychology, Kenyatta University

6. Lisätietoja

Ritva Ketonen
ritva.ketonen(at)nmi.fi
045-1194525

Pia Krimark
piakrimark(at)yahoo.co.uk