Omat työkalut

Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen

”Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen” on yksi Oppimis- ja ohjauskeskus Onervan ja Niilo Mäki Instituutin yhteistyöhankkeista. Oppimis- ja ohjauskeskus Onervan ja Niilo Mäki Instituutin yhteistyöhankkeiden tavoitteena on ollut tuottaa sellaista käytännönläheistä ja tutkimusperusteista tietoa kuulovammaisuudesta ja kielellisistä oppimisvaikeuksista, jota ei ole ollut aiemmin saatavissa.

1. Hankkeen tausta

Puhutun kielen omaksumisen vaikeuksiin tiedetään hyvin usein liittyvän vaikeuksia myös lukutaidon omaksumisessa. Lapset, joilla on kielellisiä erityisvaikeuksia, muodostavat kuitenkin hyvin epäyhtenäisen ryhmän. Erityyppiset ja vaikeusasteeltaan erilaiset kielelliset vaikeudet vaikuttavat lukutaidon omaksumiseen eri tavoin.

2. Hankkeen tavoitteet ja tuotokset

Hanke lisää tietoa kielellisten ja lukemisvaikeuksien välisistä yhteyksistä eli siitä, kuinka erityyppiset ja vaikeusasteeltaan erilaiset kielelliset vaikeudet näkyvät lukutaidon omaksumisessa, ja siitä, miten tätä tietoa voidaan hyödyntää opetuksen ja kuntoutuksen käytänteiden kehittämisessä.

Tuotoksena ovat väitöskirjatutkimus ja tutkimusperusteinen käytännön opettajan opas. Niiden lisäksi opettajille tarjotaan koulutusta.

3. Hankkeen sisältö ja osa-alueet

Hankkeessa on selvitelty millainen tähän tutkimukseen osallistuneiden kielihäiriöisten oppilaiden lukutaito on, millaiset taustatekijät ovat yhteydessä lukutaidon kehitykseen, ja miten taidot kehittyvät perusopetuksen kuluessa. Tutkimuksessa keskityttiin erityisesti teknisen lukutaidon kehitykseen. Tulokset ovat sovellettavissa edelleen opetuksen ja kuntoutuksen käytänteisiin.

4. Hankkeen aikataulu

Väitöskirja valmistui vuonna 2010, ja sen jälkeen on jatkettu käytännön opettajan oppaan laatimista.

5. Yhteistyökumppanit

Hanke toteutetaan yhteistyössä Oppimis- ja ohjauskeskus Onervan kanssa.

6. Lisätietoja antaa

Tiina Siiskonen

puh. 0295 33 2860

s-posti tiina.siiskonen@nmi.fi

7. Hankkeen tuotokset

Siiskonen, T. (2010). Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 386. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Siiskonen, T. (2010). Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen. Lectio Praecursoria. NMI-Bulletin. Oppimisvaikeuksien erityislehti, 2, 4-9.

Siiskonen, T. (2010). Kielelliset erityisvaikeudet haasteena lukemaan oppimiselle. Dysfasia. Puheen ja kielenkehityksen erikoislehti, 2, 12-13.