Omat työkalut

Hahmottamisen kuntoutus

Verkkovälitteisen tietopalvelun tuottamiseen ja tietokoneavusteisten harjaannuttamismenetelmien kehittämiseen visuo-spatiaalisesta hahmotushäiriöstä kärsiville lapsille, heidän läheisilleen sekä ammattilaisille (2014-2017)

Hahku-logo ei tekstiä

Hankkeen sivut löytyvät osoitteesta http://hahku.fi

Eriasteisista visuo-spatiaalisista hahmotushäiriöistä kärsii noin 3-6 % ikäluokasta. Tämä tarkoittaa lähes yhtä lasta jokaisessa suomalaisessa koululuokassa. Hahmotushäiriöt ilmenevät visuaalisen tunnistamisen ja erottelun vaikeuksina tai spatiaalisena tilan, suhteiden ja liikkeen käsittelyn vaikeuksina. Usein oirekuvaan kuuluu myös sosiaalisten tilanteiden hahmottamisvaikeuksia ja poikkeuksetta kasvavassa määrin oppimisvaikeuksia, joista tyypillisimpänä vaikeudet matematiikan oppimisessa, luetun- ja kuvallisen materiaalin ymmärtämisessä.

Tavanomaisesti hahmotushäiriöiden kuntoutuksessa on keskitytty niistä aiheutuvien oireiden hoitoon, jotka ilmenevät eriasteisina tarkkaavuuden, toiminnanohjauksen ja/tai motorisen koordinaation pulmina sekä oppimisen vaikeuksina. Näihin pulmiin kohdistuvat tuenmuodot ylläpitävät ja kehittävät lapsen toimintakykyä, mutta tuottavat vain vähäisessä määrin helpotusta itse kognitiiviseen ydinongelmaan. Vaikeuksien tausta tunnistetaankin useimmiten vasta tarkemmissa psykologin tutkimuksissa, koska laaja-alainen oirekuva jää arjen havaintojen tasolla epämääräiseksi. Vasta aikuisiällä hahmotushäiriöihin on mahdollista saada Kelan kustantamana neuropsykologista kuntoutusta.

Visuo-spatiaalisiin hahmotushäiriöihin ei Suomessa ole saatavilla näyttöön perustuvia kuntoutusmenetelmiä. Lisäksi tietoa häiriöistä, niiden tunnistamisesta ja erilaisista tuen muodoista ja kuntoutusmenetelmistä ei ole riittävästi saatavilla asianomaisille, heidän perheilleen eikä myöskään kuntoutuksen asiantuntijoille ja asianomaisjärjestöjen toimijoille.

Hahmotushäiriöiden tieteellisessä tutkimuksessa on viime vuosien aikana edetty merkittävästi. Visuo-spatiaaliseen hahmottamiseen ja työmuistiin kohdentuvilla intensiivisillä tietokoneavusteisilla harjoitteilla on saatu aikaiseksi erilaisissa erityisryhmissä merkittävää edistymistä hahmotuskykyihin liittyvissä kognitioissa. Aivojen kuvantamistutkimusten sekä seurantatutkimusten tulokset ovat osoittaneet kuntoutusvaikutusten olevan pysyviä. Kognitiivisten perustaitojen paranemisella näyttäisi olevan myös heijastevaikutuksena lapsen ja nuoren toimintakyvyn paraneminen ja oppimisvaikeuksien lieveneminen koulussa.

Tällä nelivuotisella hankkeella pyritään korjaamaan puutteita sekä kuntoutusmenetelmien saatavuudessa että tietämyksessä hahmotushäiriöistä ja siten täyttää aukko niistä kärsivien lasten ja nuorten tukemisessa. Hankkeessa tuotetaan tutkimustietoon ja osoitettuun vaikuttavuusnäyttöön perustuvia tietokoneavusteisia harjoitteita visuo-spatiaalisten hahmotushäiriöiden kuntoutukseen sekä rakennetaan hahmotushäiriöiden tietopalvelu asianomaisten, heidän perheittensä, järjestöjen sekä asiantuntijoiden käyttöön.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Erilaiset oppijat ry:n, CP-liiton, Aivoliiton sekä ADHD-liiton kanssa. Asiantuntijayhteistyökumppanina toimii Oppimis- ja ohjauskeskus Onerva, joka on osa valtakunnallista erityisen tuen palveluverkostoa. Kontrolloidut vaikuttavuusarvioinnit toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja sen normaalikoulun kanssa.

 

 

------------------------------------------------------------------------------
Hankkeen ohjausryhmä
------------------------------------------------------------------------------
Jyväskylän Normaalikoulu: Marita Kontoniemi, vararehtori
ADHD-liitto ry:  Liisa Pitzén, järjestösuunnittelija
CP-liitto ry: Tomi Kaasinen, toiminnanjohtaja
Aivoliitto ry: Elina Salo, suunnittelija
Erilaiset Oppijat ry: Airi Valkama, puheenjohtaja
Oppimis- ja ohjauskeskus Onerva: Juha Lahti, oppimispäällikkö
Niilo Mäki Instituutti: Pekka Räsänen, tutkija
-------------------------------------------------------------------------------

Lisätietoja hankkeesta antavat

varatoiminnanjohtaja Pekka Räsänen sekä tutkija Suvi Ylönen

(etunimi.sukunimi@nmi.fi)