Omat työkalut

Hahmottaminen

Mitä on hahmottaminen?

Sanalla hahmottaa on monta merkitystä. Sillä tarkoitetaan kuvanmuodostusta ja tunnistamista sekä tila- ja etäisyyssuhteiden käsittämistä.

Myös kuulemaansa tai tunnustelemaansa voi hahmottaa. Kuultu tulee jostain suunnasta ja voi olla lähempänä tai kauempana. Tuntemalla hahmotetaan muun muassa muotoja, kokoa ja suuntia.

Laajemmassa merkityksessä hahmottaa-sanaa käytetään tarkoittamaan ymmärtämistä ja kokonaisuuden oivaltamista. Usein kokonaisuuden oivaltaminen edellyttää osien välisten suhteiden tai yhteyksien löytämistä.

Hahmottaa voi olla myös huomata, havaita, tajuta, oivaltaa, mieltää, jäsentää, ymmärtää. Hahmottaa on hyvin kuvaava sana. Sillä kuvataan usein sellaista ymmärtämistä tai tunnistamista, mitä ei välttämättä pysty pukemaan lainkaan sanoiksi. Hahmottamisessa onkin mukana ei-kielellinen ulottuvuus. 

Mikä on hahmotushäiriö?

Hahmotushäiriö on yleistermi vaikeuksille, jotka johtuvat aivojen poikkeuksellisesta tavasta käsitellä visuaalista (näköhavaintoon liittyvää) ja spatiaalista (tilan ja tilasuhteiden tunnistamiseen) informaatiota.

Hahmotushäiriöt ilmenevät näönvaraisen tunnistamisen ja erottelun vaikeuksina tai avaruudellisen tilan, suhteiden ja liikkeen käsittelyn vaikeuksina.

Usein oirekuvaan kuuluu myös sosiaalisten tilanteiden hahmottamisvaikeuksia ja poikkeuksetta kasvavassa määrin oppimisvaikeuksia, joista tyypillisimpiä ovat vaikeudet matematiikan oppimisessa ja luetun ja kuvallisen materiaalin ymmärtämisessä. 

Hahmotushäiriö voi näyttäytyä arjessa esimerkiksi:

  • motorisena kömpelyytenä ja tarkkaavuuden vaikeuksina.
  • koulussa vaikeuksina erityisesti matematiikassa, käsitöissä ja liikunnassa.
  • tilan hahmottamisen vaikeuksina (esim. vieraassa paikassa liikkuminen tai kartan lukeminen).
  • liikkeen, etäisyyksin ja nopeuden arvioinnissa.
  • asioiden tai osien välisten suhteiden hahmottamisen vaikeuksina. 

Hahmotushäiriö voi liittyä esimerkiksi CP-oireyhtymään, ADHD:hen, kielellisiin erityisvaikeuksiin tai olla erilaisten oppimisvaikeuksien taustalla. 

Hahmotushäiriö ja tunteet

Se, että tunnista tai löydä jotain, ei saa koottua, ei ymmärrä lukemaansa, pysty seuraamaan ryhmässä toimimista tai eksyy tutummassa tai vieraassa paikassa, on lähes aina ainakin turhauttavaa, mutta usein myös ahdistavaa ja pelottavaa.

Hahmotushäiriöihin liittyykin usein vahvoja tunteita. Omien vaikeuksien tunnistaminen ja itsensä hyväksyminen omine erikoisuuksineen auttaa monesti päivittäisessä selviytymisessä. Vertaistuki, ystävät sekä lämpöä välittävät ja tukevat vanhemmat ja muut aikuiset auttavat hahku -lasta ja nuorta eteenpäin elämässään.

HAHKU - Hahmottamisen kuntoutus (20142017)

Hahku on Niilo Mäki Instituutissa toteutettava RAY:n rahoittama nelivuotinen hanke, jossa tuotetaan tietopalvelu visuo-spatiaalista hahmotushäiriöstä kärsiville lapsille, heidän läheisilleen ja ammattilaisille sekä kehitetään tietokoneella tehtäviä harjoitteita hahmotushäiriöiden kuntoutukseen. 

HAHKU-hanketta toteutetaan yhteistyössä ADHD-liiton, Aivoliiton, CP-liiton, Erilaiset oppijat ry:n, ohjaus- ja oppimiskeskus Onervan ja Jyväskylän yliopiston Normaalikoulun kanssa.

Lisätietoja hankkeen kotisivuilla.