Omat työkalut

Mitä Lastentutkimusklinikalla tehdään?


Oppimisvaikeudet vaikuttavat monin tavoin lapsen jokapäiväiseen elämään. Oppimisvaikeudet saattavat näkyä koulussa ilmenevien haasteiden lisäksi pulmina esim. läksyjen teossa, kokeisiin lukemisessa, keskittymisessä tai sosiaalisissa suhteissa. Tästä syystä on tärkeää löytää ymmärrystä oppimisvaikeuksien taustalla vaikuttavista tekijöistä ja suunnitella tukitoimia lapsen arkeen.


Lastentutkimusklinikalla tehtävät tutkimukset


Lastentutkimusklinikalla tehdään joko oppimisvaikeuksien jatkotutkimuksia tai kuntoutustarpeen arvioita. Oppimisvaikeuksien jatkotutkimukset tehdään, kun tarvitaan lisätietoa, mistä lapsen oppimisvaikeuksissa on kysymys.
Tutkimuksissa selvitetään ja päivitetään tietoja:
      •    Ongelmien ilmiasusta 
      •    Taitojen kehittymisestä  
      •    Oppimisen taustalla olevista osataidoista
      •    Muista lapsen tilanteeseen ja kehitykseen vaikuttavista tekijöistä
Tavoite on yhteistyössä lapsen lähiverkoston kanssa:
      •    Saada tietoa lapsen vaikeuksista ja vahvuuksista
      •    Saada tietoa kehitystä hankaloittavista ja tukevista tekijöistä   
      •    Ymmärtää, mistä lapsen oppimisvaikeuksissa on kyse ja  miten lasta voi tukea

Kuntoutustarpeen arvioon tullaan, kun kyseessä on kapea-alainen oppimisvaikeus, joka hankaloittaa lapsen arkea kodin ja koulun tukitoimista huolimatta. Kuntoutustarpeen arviossa päivitetään sen hetken tilanne oppimistaitojen osalta, kartoitetaan lapsen tukitoimet ja niiden riittävyys sekä selvitetään tarvitseeko lapsi kodin ja koulun tehostetun tuen lisäksi kuntoutusta.

Lapsen oppimisvaikeuksien jatkotutkimuksissa ja kuntoutustarpeen arvioissa tarjotaan vanhemmille suunnattua ohjausta ja neuvontaa. Opettajien ja koulunkäynnin ohjaajien kanssa suunnitellaan lapsen tarvitsemaa tukea.

Lastentutkimusklinikalla tehtävä kuntoutus


Kuntoutuksen tarkoituksena on tukea lasta, jotta hän tulee paremmin toimeen oppimisvaikeutensa kanssa. Toisaalta harjoitellaan lapselle vaikeaa taitoa ja toisaalta tuetaan häntä hyödyntämään vahvuuksiaan. Osana kuntoutusta vahvistetaan myös lapsen positiivista käsitystä itsestään oppijana.

Lapsen kuntoutuksen ja verkoston tuen suunnittelu perustuu arvioinnissa saatuun tietoon. Lapsen kuntoutuksen rinnalla on vanhempien ohjausta ja neuvontaa sekä koulun henkilökunnan ohjausta ja neuvontaa. Kuntoutuksen sisällöt suunnitellaan aina kunkin lapsen yksilöllisten tarpeiden ja sen hetkisen tilanteen mukaan. Kuntoutusjakson pituus vaihtelee tapauskohtaisesti. Osa lapsista käy kuntoutuksessa lapsiryhmässä, osa kahden lapsen parikuntoutuksessa ja osa käy yksilökuntoutuksessa.  

Kuntoutuksen osa-alueet:


Lapsen taitojen vahvistaminen

Kuntoutuksen sisällöt
–    Kielelliset taidot
–    Lukeminen, kirjoittaminen ja laskeminen
–    Näönvarainen tiedonkäsittely
–    Tarkkaavuus ja toiminnanohjaus 
–    Opiskelutaidot
–    Tunteiden ja toiminnan säätely sekä itsetunto oppijana

Lastentutkimusklinikalla toteutetut kuntoutusryhmät


•    Aikamatkalla -ryhmä
Aikamatkalla -ryhmä on suunnattu 3-5 -luokkalaisille lapsille, joilla lukivaikeuden taustalla on nimeämisvaikeus. Ryhmässä tehtävät harjoitukset tähtäävät lukemisen ja nimeämisen sujuvoitumiseen sekä oikeinkirjoituksen vahvistumiseen.

    Fonologia -ryhmä
Fonologiaryhmä on suunnattu 3-5 -luokkalaisille lapsille, joilla lukivaikeuden taustalla on kielen äännerakenteen hahmottamisen pulmaa. Ryhmässä tehtävät harjoitukset tähtäävät  
erityisesti virheettömän lukemisen ja oikeinkirjoituksen vahvistumiseen.

•    Oppi-ryhmä 
Oppi -ryhmä on suunnattu 5-7 -luokkalaisille lapsille, joilla lukivaikeuden taustalla on kielellistä vaikeutta, erityisesti nimeämisen pulmaa. Ryhmässä harjoitellaan strategioita luetun ymmärtämiseen, matematiikan sanallisten tehtävien ratkaisemiseen sekä kielten sanojen opettelemiseen.

•    Selkis -ryhmä
Selkis-ryhmä on suunnattu 3-4 –luokkalaisille lapsille, joilla on matematiikan oppimisvaikeuksia. Vaikeuksien taustalla on nimeämisen hitautta, mikä hankaloittaa peruslaskutaidon sujuvoitumista.  Ryhmässä harjoitellaan nopeampia ja tehokkaampia laskustrategioita.

•    Maltti -ryhmä
Maltti-ryhmässä tuetaan 3-5 -luokkalaisia, joilla on ylivilkkautta ja tarkkaavuuden ongelmia. Ryhmässä harjoitellaan tehtävätilanteissa tarkkaavaisena olemista, harkintaa ja toiminnanohjaamista sekä sosiaalisia taitoja.  

•    Etsivät -ryhmä
Etsivät -ryhmä on suunnattu 3-5 -luokkalaisille lapsille, joilla on oman toiminnan ohjaamisen vaikeutta ja hitautta työskentelyssä. Ryhmässä tuetaan toiminnanohjaamista ja työskentelyn sujuvuutta.

•    Minä oppijana -ryhmä 
Minä oppijana-ryhmässä tuetaan 4-5 -luokkalaisia lapsia, joilla on erityisiä pulmia toiminnanohjaamisessa ja käsityksessä itsestä oppijana.  Ryhmässä harjoitellaan lasten toiminnanohjaamisen taitoja kielellistämisen avulla. Lisäksi ryhmässä vahvistetaan lasten itsetuntoa oppijana. 

 

Vanhempien ohjaus ja neuvonta


Vanhempien ohjausjakso voi toteutua vanhemman yksilötapaamisina, perhetapaamisina tai vanhempainryhmänä. Tavoitteena on oppimisvaikeuksiin liittyvän tiedon konkretisointi sekä vanhempien tukeminen oppimisvaikeuden käsittelyssä ja lapsen ohjaamisessa.

 

Koulun henkilökunnan ohjaus ja neuvonta


Koulukonsultaatiojaksolla ohjataan opettajia ja koulunkäynninohjaajia lapsen oppimisvaikeuksiin liittyvien tukitoimien suunnittelussa ja toteutuksessa. Tavoitteena on oppimisvaikeuksiin liittyvän tiedon konkretisointi sekä opettajien ja koulunkäynninohjaajien tukeminen lapsen ohjaamisessa.