Omat työkalut

Työrauhaan ja tarkkaavuuteen liittyviä koulutuksia

 

HYVÄN TYÖRAUHAN RAKENNUSAINEITA - OPETTAJAN LUOKANHALLINNAN TAITOJEN KEHITTÄMINEN KOULUN ARJESSA

TYÖRAUHA KAIKILLE - TOIMINTAMALLI TYÖRAUHAONGELMIEN VÄHENTÄMISEKSI

TYÖRAUHA KAIKILLE - TOIMINTAMALLIN ALOITUSKOULUTUS (4 LUENTOTUNTIA, LUENTOTUNTI = 45 MIN)


MALTTI – TARKKAAVUUDEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN PIENRYHMÄMUOTOINEN TEHOSTETTU TUKI (8-11 V.)

TARKKAAVUUDEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN ONGELMAT KOULULUOKASSA – TUNNISTAMINEN JA TEHOSTETTU, YKSILÖLLISTETTY TUKI

TARKKAAVUUSHÄIRIÖN TEORIAA – PSYKOLOGISET SELITYSMALLIT ARVIOINNIN JA KUNTOUTUKSEN PERUSTANA

PULMANA KIELI, MATEMATIIKKA JA TARKKAAVUUS; TUNNISTA JA HUOMIOI ESI- JA ALKUOPETUKSESSA

OPPIMISVAIKEUKSIEN (LUKEMINEN, TARKKAAVUUS JA MATEMATIIKKA) ARVIOINTI JA TEHOSTETTU TUKI LUKIOSSA

 

Koulutusten kohderyhmät, sisällöt ja kouluttajat

 

HYVÄN TYÖRAUHAN RAKENNUSAINEITA - OPETTAJAN LUOKANHALLINNAN TAITOJEN KEHITTÄMINEN KOULUN ARJESSA

KOHDERYHMÄT
5.-9. luokkien opettajat ja oppilashuoltoryhmän henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Näkökulmia työrauhaongelmiin
Työrauha - miten sitä voidaan rakentaa?
Miten käyttäytymistä voidaan muuttaa?
Tarkkaavuuden tukeminen ryhmätasolla yleisen tuen keinoin
Opettajan luokanhallinnan taitojen kehittäminen

KOULUTTAJA
Tiina Kiiski, KM, EO, Niilo Mäki Instituutti


TYÖRAUHA KAIKILLE - TOIMINTAMALLI TYÖRAUHAONGELMIEN VÄHENTÄMISEKSI


KOHDERYHMÄT
Koulutus on tarkoitettu luokkia 5-9 opettaville opettajille, erityisopettajille ja oppilashuoltoryhmien edustajille. Osallistujien toivotaan olevan kiinnostuneita Työrauha kaikille - toimintamallin soveltamisesta ja toteuttamisesta omalla koulullaan.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Työrauha kaikille – toimintamalli on oppimisen ja koulunkäynnin yleistä tukea ja sen avulla voidaan tukea luokkia, joissa työrauhaongelmat ovat muodostuneet oppimisen ja opetuksen esteeksi. Tukitoimimallilla pyritään vähentämään työrauhaongelmien esiintymistä ja parantamaan tätä kautta oppimisilmapiiriä luokassa. Ensimmäisellä lähijaksolla osallistujat perehtyvät Työrauha kaikille -toimintamallin periaatteisiin ja toteuttamistapoihin. Koulutus antaa osallistujille valmiudet suunnitella ja toteuttaa Työrauha kaikille - toimintamallia omalla koululla sekä vastata oman koulun henkilökunnan perehdyttämisestä toimintamallin toteutukseen. Osallistujat voivat ensimmäisen lähijakson jälkeen toteuttaa ohjatusti Työrauha kaikille - toimintamallin kokeilua omalla koulullaan. Toisella lähijaksolla syvennetään aiemmin opittua, saadaan toimintamallin toteutukseen lisää työkaluja sekä keskustellaan toteutuneista kokeiluista. Ohjaajakoulutuksen perusteet kaksi koulutuspäivää sekä ohjaajakoulutuksen jatko-osa yksi päivää myöhemmin.

KOULUTTAJA
Tiina Kiiski, KM, EO, Niilo Mäki Instituutti

TYÖRAUHA KAIKILLE - TOIMINTAMALLIN ALOITUSKOULUTUS (4 LUENTOTUNTIA, LUENTOTUNTI = 45 MIN)

KOHDERYHMÄT
Koulutus on tarkoitettu luokkia 5-9 opettaville opettajille, erityisopettajille ja oppilashuoltoryhmien edustajille. Osallistujien toivotaan olevan kiinnostuneita Työrauha kaikille - toimintamallin soveltamisesta ja toteuttamisesta omalla koulullaan.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Työrauha kaikille – toimintamalli on oppimisen ja koulunkäynnin yleistä tukea ja sen avulla voidaan tukea luokkia, joissa työrauhaongelmat ovat muodostuneet oppimisen ja opetuksen esteeksi. Tukitoimimallilla pyritään vähentämään työrauhaongelmien esiintymistä ja parantamaan tätä kautta oppimisilmapiiriä luokassa.
Työrauha kaikille - toimintamallin aloitustapaaminen koululla – osallistujien perehdyttäminen toimintamalliin

Työrauha kaikille –toimintamallin taustaa
- Toimintamallin kohderyhmä
- Toimintamallin yhteydet käyttäytymispsykologiseen teoriaan
- Mitä tehdään niillä oppitunneilla, joilla esiintyy vain vähän työrauhaongelmia?

Työrauha kaikille –toimintamallin eri vaiheet
- Toimintamalli lyhyesti
- Aloitustapaamisen ryhmätehtävät
- Perustasovaihe ja tukitoimien toteuttaminen

Työrauha kaikille –toimintamallin onnistumisen edellytyksiä
Työrauha kaikille -toiminnan hyötyjä
Työrauha kaikille –toiminnan vastuiden jakaminen

KOULUTTAJA
Heini Rekola

MALTTI – TARKKAAVUUDEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN PIENRYHMÄMUOTOINEN TEHOSTETTU TUKI (8-11 V.)

KOHDERYHMÄT
Perusopetuksen erityisopettajat, koulupsyko¬logit, opettajat, koulunkäyntiavustajat ja oppilashuollon työryhmä

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Maltti-kuntoutus on ryhmämuotoinen (3-6 lapsen ryhmä) kuntoutus, joka on tarkoitettu tuen muodoksi lapsille, joilla on erityisesti tarkkaavuuden ylläpitämisen ja oman toiminnan ohjaamisen pulmia. Kuntoutus ja sen materiaalit on kohdennettu 8-11-vuotiaille, mutta soveltaen kuntoutuksen periaatteita ja tehtäviä voidaan käyttää myös tämän ikäryhmän ulkopuolella. Koulutuksessa esitellään kuntoutuksen teoreettisia perusteita ja lasten tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoisen kuntoutuksen toteuttamista.
Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen kuntoutuksen teoriaa
Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen kuntoutuksen malli – Maltti-kuntoutus
Maltti - kuntoutuksen käytännön toteutus
Lasten lähiverkoston tukeminen kuntoutuksen yhteydessä
Pohdintaa muutoksen arvioinnista

KOULUTTAJA
Mika Paananen, PsL, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti

TARKKAAVUUDEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN ONGELMAT KOULULUOKASSA – TUNNISTAMINEN JA TEHOSTETTU, YKSILÖLLISTETTY TUKI

KOHDERYHMÄT
peruskoulun opettajat, erityisopettajat, koulupsykologit, koulunkäynninohjaajat ja oppilashuollon työryhmän jäsenet mielellään työparina, - suunnattu niille jotka tarvitsevat tietojensa päivitystä tarkkaavuuden pulmista.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
* Oppilaan toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden ongelmien tausta ja tunnistaminen
* Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen tukeminen koulussa
*Tarkkaavuushäiriöiselle oppilaalle suunnattujen tukitoimien teoreettinen perusta ja tukitoimien toteuttaminen käytännössä
* Tukitoimien suunnittelu ja toteuttaminen
* Tarkkaavuushäiriöoireisen oppilaan tukitoimien syventäminen
* Koulun ja kodin välinen yhteistyö oppilaan tukena
* Moniammatillinen yhteistyö oppilaan tukena

Koulutukseen liittyy lähipäivien lisäksi etätyöskentelyä (tukitoimien suunnittelu, toteutus ja raportointi)

KOULUTTAJA
Vesa Närhi, PsT, erityisasiantuntija, Niilo Mäki Instituutti

TARKKAAVUUSHÄIRIÖN TEORIAA – PSYKOLOGISET SELITYSMALLIT ARVIOINNIN JA KUNTOUTUKSEN PERUSTANA


KOHDERYHMÄT
Psykologit ja erityisopettajat, joilla on jo perustiedot tarkkaavuushäiriöstä ja kuntoutuksesta sekä ne, jotka tekevät lasten ja nuorten tarkkaavuushäiriöiden kuntoutusta.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käydään läpi neuropsykologisia selitysmalleja tarkkaavuushäiriöön ja pohditaan kuntoutusta niiden pohjalta.
Tarkkaavuushäiriötä selittävät keskeiset kognitiiviset ja neuropsykologiset teoriat.
Miten tarkkaavuushäiriötä voidaan kuntouttaa:
Erilaiset tukitoimet: esim. palaute-palkkiojärjestelmät, oman toiminnan säätelyn vahvistaminen, lääkehoidon kognitiiviset vaikutukset.
Tarkkaavuushäiriön kuntoutuksen ja erilaisten tukitoimien tarkastelua teorioiden pohjalta.

KOULUTTAJAT
Liisa Klenberg, PsL, neuropsykologian erikoispsykologi, Neuropsykologinen kuntoutuskeskus Larmis
Vesa Närhi, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti

PULMANA KIELI, MATEMATIIKKA JA TARKKAAVUUS; TUNNISTA JA HUOMIOI ESI- JA ALKUOPETUKSESSA

KOHDERYHMÄT
Esi- ja alkuopetuksen opettajat, erityisopettajat sekä koulupsykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Kielellisten erityisvaikeuksien keskeiset piirteet ja niiden tunnistaminen
Matematiikan pulmat sekä niiden varhainen tunnistaminen ja tukitoimet
Kielelliset erityisvaikeudet ja matematiikka
Tarkkaavuushäiriön/ylivilkkauden keskeiset piirteet ja niiden tunnistaminen
Oppilaan, jolla on tarkkaavuuden pulmia ja/tai kielellinen erityisvaikeus huomioiminen ja tukitoimet koululuokassa
Erityisvaikeuksien päällekkäisyys eli komorbiditeetti

Lähiopetuspäiviin osallistumisen lisäksi koulutukseen osallistujilta edellytetään tutustumista oheiskirjallisuuteen sekä oppimistehtävien tekemistä. Oppimistehtävät ovat sidoksissa omaan työhön, joten ne ovat samalla myös työnohjauksellisia. Tehtävät voi tehdä joko itsenäisesti tai parityöskentelynä.

KOULUTTAJAT
Johanna Heinonen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja Niilo Mäki Instituutti
Tuire Koponen, PsT, psykologi, tutkija, Niilo Mäki Instituutti
Päivi Puura, EO, ohjaava opettaja, Haukkarannan koulu


OPPIMISVAIKEUKSIEN (LUKEMINEN, TARKKAAVUUS JA MATEMATIIKKA) ARVIOINTI JA TEHOSTETTU TUKI LUKIOSSA


KOHDERYHMÄT
Lukion opettajat ja erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Lukemisen vaikeus nuoruusiässä
Koulussa toteutettavat tukitoimet
Matematiikan vaikeudet ja niiden tukeminen nuoruusiässä
Tarkkaavuuden ongelmat nuoruusiässä
Koulussa toteutettavat tukitoimet

KOULUTTAJAT
Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen- ja kasvatuksen erikoispsykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja Niilo Mäki Instituutti
Tuire Koponen, PsT, Niilo Mäki Instituutti
Vesa Närhi, PsT, erityisasiantuntija, Niilo Mäki Instituutti