Omat työkalut

Tarkkaavuuteen ja itsesäätelyyn liittyvät koulutukset esi- ja perusopetuksessa


Seuraavia koulutuksiamme on mahdollista saada NMIstä tilauskoulutuksina:

Lisätietoja tilauskoulutuksista.

OPETTAJAN JA KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAN YHTEISTYÖ OPPILAIDEN TARKKAAVUUDEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN TUKEMISESSA

KOHDERYHMÄT: Luokanopettaja tai erityisluokanopettaja  ja koulunkäynninohjaaja työparina.

Levoton, opetusta ja oppimista häiritsevä käyttäytyminen on luokissa tavallista. Suurimmassa riskissä tällaiselle käyttäytymiselle ovat oppilaat, joilla on oman toiminnan säätelyn vaikeuksia. Oman toiminnan säätelyn vaikeudet liittyvät mm. tarkkaavuushäiriöön. Koulutus keskittyy luokkaopetuksessa toteutettaviin, yleisen ja tehostetun tuen keinoihin, joilla voidaan tukea oppilaita, joilla tämän tyyppisiä ongelmia on. Keskeinen vaatimus hyville tukitoimille on opetustilanteissa olevien aikuisten yhteistyö ja toimintatapojen yhdenmukaisuus. Koulutuksessa opettaja-koulunkäyntiavustaja -pareja ohjataan suunnittelemaan ja toteuttamaan tukitoimia omille oppilailleen tai oppilasryhmilleen.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
- Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ongelmat ja niiden näkyminen käyttäytymisessä
- Opetuksen järjestäminen ja yleisen tuen olennaiset piirteet tarkkaavuusongelmaisille oppilaille
- Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen tukeminen koululuokassa
- Tarkkaavaisuusongelmaisten oppilaiden tehostetun tuen menetelmien teoreettinen perusta ja tukitoimien toteuttaminen käytännössä
-  Luokanopettajien ja koulunkäyntiavustajien roolit tukitoimien suunnittelussa ja toteuttamisessa

TARKKAAVUUDEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN ONGELMAT KOULULUOKASSA – TUNNISTAMINEN JA TEHOSTETTU, YKSILÖLLISTETTY TUKI

KOHDERYHMÄT: Esi- ja peruskoulun opettajat, erityisopettajat, koulupsykologit, koulunkäynninohjaajat ja oppilashuollon työryhmän jäsenet mielellään työparina. Koulutus on
suunnattu niille jotka tarvitsevat tietojensa päivitystä tarkkaavuuden pulmista.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Oppilaan toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden ongelmien tausta ja tunnistaminen
Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen tukeminen koulussa
Tarkkaavuushäiriöiselle oppilaalle suunnattujen tukitoimien teoreettinen perusta ja tukitoimien toteuttaminen käytännössä
Tukitoimien suunnittelu ja toteuttaminen
Tarkkaavuushäiriöoireisen oppilaan tukitoimien syventäminen
Koulun ja kodin välinen yhteistyö oppilaan tukena
Moniammatillinen yhteistyö oppilaan tukena

Koulutukseen liittyy lähipäivien lisäksi etätyöskentelyä (tukitoimien suunnittelu, toteutus ja raportointi)

ITSESÄÄTELYTAITOJEN KEHITYS, HAASTEET JA TUKEMINEN

KOHDERYHMÄT: Varhaiskasvatuksen työntekijät, lastentarhanopettajat, erityislastentarhanopettajat, sosiaalitoimen työtekijät, lastenkotien henkilökunta, psykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käsitellään itsesäätelyn kehitystä ja kehityksen pulmia sekä keinoja säätelytaitojen kehityksen tukemiseen päivähoitoiässä. Koulutus tarjoaa myös tietoa kehityksellisistä neuropsykologisista vaikeuksista (ADHD, Aspergerin oireyhtymä, Touretten oireyhtymä, kielelliset vaikeudet) ja niihin liittyvistä itsesäätelyn ja sosiaalisten taitojen pulmista. Koulutuksessa on samoja teemoja kuin Tunteiden ja toiminnan säätely -koulutuksessa.

• Mitä itsesäätely on?
• Itsesäätelytaitojen kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät
• Kehityksen pulmat
• Itsesäätelytaitojen kehityksen tukeminen yksilöllisesti ja ryhmässä

OPETTAJAN PEDAGOGISEN TOIMINNAN ETÄOHJAUS KÄYTTÄYTYMISEN TUKEMISESSA

KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄT: Koulutus on tarkoitettu peruskoulun luokkaa tai pienryhmää opettaville, joilla voi olla  työparinaan koulutuksessa erityisopettaja, erityisluokanopettaja, koulupsykologi tai koulukuraattori. Osallistujia enintään 15/koulutus

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutus sisältää koulutuspäivän. Koulutuspäivän aikana käsitellään tehokkaiksi todettuja käyttäytymisen ohjaamisen menetelmiä, joita harjoitellaan myöhemmin aidoissa oppituntitilanteessa reaaliaikaisen etäohjaustuen avulla. Päivän aikana opetellaan myös pedagogisen toiminnan reaaliaikaisessa etäohjauksessa hyödynnettävän välineistön käyttö.

Koulutuksessa käsiteltäviä käyttäytymisen ohjaamisen menetelmiä ovat 
- Positiivinen palaute toivotusta käyttäytymisestä
- Oppituntien tapahtumien ennakointi oppilaille
- Ohjeiden selkeä antaminen
- Oppitunnin riittävän ripeä eteneminen
- Oppilaiden runsas mahdollisuus osallistua opetukseen

 

Tämän jälkeen opettajat saavat 3-4x15 minuutin etäohjausaikaa, joiden aikana ohjaaja kertoo bluetooth-korvanapin kautta opettajalle toimintaohjeita ja palautetta oppitunnin aikana, sekä seuraa opettajaa Skype-videoyhteyden avulla. Etäohjauskertojen jälkeen osallistujilla on mahdollisuus vaihtaa kokemuksia etäohjauksesta ja käydä läpi opittuja asioita yhteisesti

 

Laitteisto, jota koulutuksessa tarvitaan:
- Skype-yhteydellä varustettu tabletti ja opettajan liikettä seuraava Swivl-jalusta tabletille, tai vaihtoehtoisesti laadukkaalla nettikameralla varustettu kannettava tietokone jossa Skype-yhteys

- Bluetooth korvanappi opettajalle

 

JÄSENTYNYTTÄ TUKEA LEVOTTOMILLE LAPSILLE - KONSULTAATIOMALLI PÄIVÄKOTEIHIN

KOHDERYHMÄT: varhaiskasvatuksen henkilöstö (eltot, ltot, psykologit, lastenhoitajat), joilla 3-6-vuotiaiden lasten ryhmät

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
- tietoa tarkkaavuushäiriöstä ja toimivista tukikäytänteistä
- konsultaatiomalli tuen suunnittelun apuna
- tuen vaikuttavuuden seuranta

Ensimmäisenä koulutuspäivänä käsitellään tarkkaamattoman ja ylivilkkaan lapsen toiminnan ohjaamista myönteisin keinoin lapsiryhmässä. Koulutuksessa esiteltävä konsultaatiomalli on tarkoitettu erityislastentarhanopettajille ja varhaiskasvatuksen psykologeille tuen suunnittelun avuksi ja yksilöllisesti sovitettujen tukitoimien vaikuttavuuden seurantaan. Ensimmäisenä koulutuspäivänä käydään läpi tukitoimien perusteita ja konsultaatiomallin toteuttamista omassa työympäristössä. Lähiopetuspäivien välillä tehtävä välitehtävä koostuu konsultaation järjestämisestä, tukitoimien suunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista. Toinen koulutuspäivä pohjautuu osallistujien välitehtävien purkuun ja kokemusten vaihtoon.

MALTTI – TARKKAAVUUDEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN PIENRYHMÄMUOTOINEN TEHOSTETTU TUKI (8-11 V.)

KOHDERYHMÄT: Lasten kanssa työskentelevät kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Maltti-kuntoutus on ryhmämuotoinen (3-6 lapsen ryhmä) kuntoutus, joka on tarkoitettu tuen muodoksi lapsille, joilla on erityisesti tarkkaavuuden ylläpitämisen ja oman toiminnan ohjaamisen pulmia. Kuntoutus ja sen materiaalit on kohdennettu 8-11-vuotiaille, mutta soveltaen kuntoutuksen periaatteita ja tehtäviä voidaan käyttää myös tämän ikäryhmän ulkopuolella. Koulutuksessa esitellään kuntoutuksen teoreettisia perusteita ja lasten tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoisen kuntoutuksen toteuttamista.

Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen kuntoutuksen teoriaa
Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen kuntoutuksen malli – Maltti-kuntoutus
Maltti – kuntoutuksen käytännön toteutus
Lasten lähiverkoston tukeminen kuntoutuksen yhteydessä
Pohdintaa muutoksen arvioinnista

YLEINEN TUKI OPPILAIDEN KÄYTTÄYTYMISEN TUKEMISEEN; MITEN TOIMIA LEVOTTOMAN LUOKAN KANSSA

KOHDERYHMÄT: Koulutus on tarkoitettu luokka-asteiden 1-6 opettajille, joilla voi olla työparina koulunkäynninohjaaja, erityisopettaja, toinen luokanopettaja, psykologi tai koulukuraattori, yhteensä 30 osallistujaa.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käsitellään tutkimusnäyttöön perustuvat luokan hallinnan keinot, sekä opetellaan soveltamaan niitä osallistujien omissa opetusympäristöissä. Koulutus koostuu ennakkotehtävästä, lähiopetuspäivistä sekä lähiopetuspäivien välillä tehtävästä, oman opetusryhmän käyttäytymisen ongelmien vähentämiseen tähtäävän intervention suunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista. Ensimmäisessä lähiopetuspäivässä käsitellään tukitoimien perusteet sekä suunnitellaan tukitoimet, toinen lähiopetuspäivä perustuu osallistujien toteuttamien tukitoimien käsittelyyn ja tukitoimien teoreettisen perustan syventämiseen. Tukitoimien toteuttamiseen liittyy myös niiden vaikuttavuuden arviointi. Koulutuksessa keskeistä on teoreettisen tiedon yhdistäminen käytännön tukitoimikokeiluihin sekä osallistujien kokemusten yhteinen jakaminen.