Omat työkalut

Motivaatioon, tunteisiin ja vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyviä koulutuksia


LASTEN TOIMINNAN JA TUNTEIDEN SÄÄTELY JA TUKEMINEN RYHMÄSSÄ

AIKUINEN LAPSEN TUNTEIDEN SÄÄTELYN TUKENA

VANHEMPIEN VOIMAVARAKESKEINEN OHJAUS JA NEUVONTA

MITEN OHJEISTAA VANHEMPIA, JOIDEN LAPSILLA ON OPPIMISEN VAIKEUKSIA

 

Koulutusten kohderyhmät, sisällöt ja kouluttajat

 

LASTEN TOIMINNAN JA TUNTEIDEN SÄÄTELY JA TUKEMINEN RYHMÄSSÄ


KOHDERYHMÄT
Päivähoidon työntekijät, lastentarhanopettajat, erityislastentarhanopettajat,
sosiaalitoimen työtekijät, lastenkotien henkilökunta, psykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Itsesäätelyn kehitys ja kehityksen pulmat
Strukturoitu ryhmätoimintamalli päivähoidon henkilökunnan osaamisen ja jaksamisen
tukemiseksi
Sosiaalisten taitojen kehitys ja kaveritaitojen tukeminen
Päivähoidon konsultaatiomalli lapsen itsesäätelyn tukemiseksi

KOULUTTAJAT
Tuija Aro, dosentti, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti
Anna-Maija Poikkeus, professori, Jyväskylän yliopisto
Satu Peitso, PsM, Pieksämäen kaupungin perheneuvola
Tiina Linnove, psykologi, perheterapeutti, Jyväskylän kaupunki
Taru Kivijärvi, kiertävä erityislastentarhanopettaja, työnohjaaja, Jyväskylän kaupunki

Koulutus on saatavissa joko verkkokoulutuksena tai lyhyimpinä sisältökokonaisuuksina. Esimerkiksi:
LASTEN TOIMINNAN JA TUNTEIDEN SÄÄTELY JA TUKEMINEN

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Tunteiden merkitys itsesäätelyssä
Itsesäätelyn kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät
Tunteiden ja toiminnan säätelyn tukemisen perusteet ja keinot

KOULUTTAJA
Tuija Aro, dosentti, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti


AIKUINEN LAPSEN TUNTEIDEN SÄÄTELYN TUKENA

KOHDERYHMÄ
Esi- ja alkuopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa tarkastellaan tunteita ja niiden merkitystä lasten hyvinvoinnille. Huomion kohteena on erityisesti tunteiden säätelyn kehittyminen ja aikuisen ja vuorovaikutuksen merkitys ja keinot tukea lasta tunteiden säätelyssä. Koulutuksessa tarkastellaan myös aikuisen omia tunteita.

Koulutus koostuu yhdestä luentomuotoisesta lähiopetuspäivästä sekä ennakkotehtävästä, jota käsitellään koulutuspäivän aikana.

KOULUTTAJAT
Marja-Leena Laakso, PsT, lapsi- ja kehityspsykologian professori, Jyväskylän yliopisto
Kaija Lajunen, PsL, psykoterapian erikoispsykologi, VET-perheterapeutti


VANHEMPIEN VOIMAVARAKESKEINEN OHJAUS JA NEUVONTA

KOHDERYHMÄT
Psykologit, sosiaalityöntekijät, sosiaalikasvattajat, perheterapeutit, perhetyöntekijät, lääkärit ja muu terveydenhuollon henkilöstö, sekä ammattilaiset, joiden työhön kuuluu ohjausta ja neuvontaa erityisesti vanhemmuuden ja lasten kasvatuksen kysymyksissä.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
•    Neuvonanto vuorovaikutuksena
•    Kuulluksi tuleminen ja dialogisuus
•    Vanhempien voimaantuminen
•    Itsereflektiivisyyden edistäminen
•    Identiteetin suojelemisen keinoja
Tavoitteena on tulla tietoiseksi ohjauksen ja neuvonannon monimutkaisuudesta, syventää osallistujien kykyä tarkastella omaa vuorovaikututustaan vanhempien kanssa sekä saada keinoja neuvon antamiseen vanhempia voimaannuttavalla tavalla.

KOULUTTAJAT
Tapio Ikonen, PsL, psykoterapian erikoispsykologi, VET-perheterapeutti
Kaija Lajunen, PsL, psykoterapian erikoispsykologi, VET-perheterapeutti

MITEN OHJEISTAA VANHEMPIA, JOIDEN LAPSILLA ON OPPIMISEN VAIKEUKSIA

KOHDERYHMÄT
Erityisopettajat, koulupsykologit, opettajat, toiminta- ja puheterapeutit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Kognitiivinen vanhemmuus – mitä se on
Vanhemmat lastensa oppimisympäristönä
Vanhemmuuden vaikutus lapsen kehitykseen ja oppimiseen
Vanhempi ohjauksessa
Vanhempien tukeminen ja yhteistyön rakentaminen

KOULUTTAJA
Heli Isomäki, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Ludus