Omat työkalut

Navigointi

LEHDISTÖTIEDOTE: Mitä vanhempi voi tehdä, kun lapsen oppiminen koulussa ei suju?

 

Koulujen alku jännittää montaa ekaluokkalaista, mutta lapsen koulunaloitus on haaste myös vanhemmalle. Etenkin, jos omalta koulutaipaleelta mieleen nousevat ensimmäisenä kokemukset lukemisen hankaluudesta tai huonosti menneet matikan kokeet, voi lapsen koulun aloitus olla myös vanhemmalle pelottava paikka.

Lapsuudenaikaiset kielteiset koulumuistot tulevat mieleen, kun vanhempi saattelee omaa lastaan koulutaipaleelle. Vanhempi saattaa pelätä, että lapsi joutuu kokemaan samoja ikäviä tilanteita, joita hän itse aikoinaan koki. Vanhemman on kuitenkin hyvä muistaa, että oppimisvaikeuksista tiedetään nykyään huomattavasti enemmän kuin muutama vuosikymmen sitten. Lisäksi kouluilla on erilaisia keinoja tukea lapsen oppimista ja koulunkäyntiä.

Vanhempien huoli ei koske ainoastaan koulutaipaleensa aloittavia. Arviolta joka kymmenes lapsi kamppailee omaksuakseen perustaidot kouluvuosinaan. Tavallisesti oppimisvaikeudet ilmenevät lukemisen, luetun ymmärtämisen, kirjoittamisen tai laskemisen perustaitojen oppimisen vaikeuksina sekä puutteina tarkkaavuuden, toiminnanohjauksen tai hahmottamisen taidoissa. Pulmien kanssa kamppailtaessa motivaatio koulunkäyntiin ja läksyjentekoon on kovalla koetuksella ja heijastuu koulusta vahvasti myös kotiin.

Oppimisvaikeudet ovat usein periytyviä. –Osa asiakaslastemme vanhemmista kertookin, miten ovat aikoinaan kovalla työllä käyneet oman koulunsa ja nyt omien lastensa kanssa käyvät peruskoulua kolmatta tai neljättä kertaa. Mikäli lapsella on oppimisvaikeuksia, hän tarvitseekin ikätovereitaan enemmän apua koulunkäyntiin. Tässä on kuitenkin tärkeä muistaa kohtuullisuus työmäärässä niin vanhemman kuin myös lapsen itsensä kokemana, toteaa Lastentutkimusklinikan vastaava psykologi Nina Kultti-Lavikainen.

VANHEMPIEN, OPETTAJIEN JA KAVEREIDEN MERKITYS KOULULAISELLE

Jyväskylän yliopiston Alkuportaat-tutkimushankkeessa todettiin, että koulussa koetut myönteiset opettaja- ja kaverisuhteet sekä vanhempien osoittama kiinnostus lapsen koulunkäyntiä kohtaan edistävät oppilaan omaa kiinnostusta ja sinnikkyyttä haasteellisissa oppimistilanteissa. Myös lapsen oman motivaation merkitys luku- ja laskutaidon kehittymiseen on huomattavan suuri. Kiinnostuneisuus lisää vapaa-ajan harjoitteluintoa esimerkiksi kirjojen lukemiseen tai laskutaidon käyttöön arjen tilanteissa. Usko itseen oppijana puolestaan auttaa jatkamaan tehtävien tekoa, vaikka ne tuntuisivat vaikeilta.

–Lämmin ja sopivassa suhteessa rajoja asettava vanhemmuus näyttäisi olevan erityisen tärkeää silloin, jos oppilaalla on merkkejä lukivaikeudesta tai lukipulmia kouluvuosien aikana. Myös opettajan lämmin ja rajoja asettava ohjaustyyli edistää oppimista, sanoo Jyväskylän yliopiston professori Marja-Kristiina Lerkkanen.

Opettajan lämpimät suhteet oppilaisiin sekä myönteisen vuorovaikutuksen luominen luokkaan edistivät lasten kiinnostuksen syntymistä niin opeteltavia aineita kohtaan kuin sitoutumista kouluun, mikä puolestaan johti parempiin oppimistuloksiin. Myös myönteisillä kaverisuhteilla on vaikutusta oppimiseen. Kavereiden hyväksyntä mahdollistaa keskittymisen oppimiseen sen sijaan, että huomion koulussa veisi pelko kiusaamisesta tai yksinäisyydestä.

 OMIS-OPASSARJASTA APUA

–Oppimisvaikeudet vaikuttavat lasten elämään vahvasti myös koulun ulkopuolella. Siksi kodin ja koulun yhteistyö lapsen oppimisen tukemisessa on tärkeää, toteaa Niilo Mäki Insituutin toiminnanjohtaja Juha-Matti Latvala.

Niilo Mäki Instituutti on tuottanut opassarjan oppimisvaikeuksista lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen. Materiaali on vapaasti saatavilla verkossa, mutta sitä voi tilata myös kouluihin.

Opassarja on suunnattu ala- ja yläkouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Sarjaan kuuluu yhteensä kahdeksan eri julkaisua.

–Lukivaikeuden ja matematiikan oppimisvaikeuden ilmenemisen, yleisyyden ja syiden lisäksi oppaissa pureudutaan siihen, miten lasta voidaan tukea ja ymmärtää kotona. Lapsen huoltajille oppaissa on tietoa oppimisvaikeuksista ja niissä tukemisessa. Lasten omissa oppaissa tieto on muotoiltu helppolukuisen tarinan muotoon. Tarina ja siihen liittyvä tieto-osuus on suunniteltu lapsen ja vanhemman yhdessä luettavaksi ja pohdittavaksi Juha-Matti Latvala kertoo.

Opassarjan voi tulostaa ilmaiseksi verkkosivuilta:

http://www.nmi.fi/julkaisut/ilmaiset-materiaalit/omis-oppaat

tai tilata 20 euron hintaan painettuna osoitteesta

http://kauppa.nmi.fi/product/590/omis-opassarja

Lisätietoja Alkuportaat-tutkimuksista:
https://www.jyu.fi/alkuportaathttps://www.jyu.fi/alkuportaat

Lisätietoja:

Juha-Matti Latvala, Toiminnanjohtaja, Niilo Mäki Instituutti, 050-441 4043 juha-matti.latvala@nmi.fi

Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, psykoterapeutti, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja NMI, 014-2667568

 Marja-Kristiina Lerkkanen, Professori, Opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopisto, 040-8053347