Omat työkalut

Navigointi

Matematiikan oppimisvaikeusriskin tunnistaminen ja varhainen tuki: Jonna Salminen puolustaa uutta tutkimustietoa taidoiltaan kaikkein heikoimpien esiopetuksessa olevien lasten interventiovasteista väitöstilaisuudessaan 10.12.2015

 

Olemme tietoisia siitä, että lasten varhaiset numeeriset taidotJonnan väitös ennustavat voimakkaasti myöhemmin opittavia peruslaskutaitoja ja että vaikeudet näissä peruslaskutaidoissa ovat luonteeltaan suhteellisen pysyviä. Vaikeudet puolestaan vaikeuttavat lapsen onnistumista koko koulupolulla ilman riittävää oppimisen tukea. Tämän vuoksi varhaisten numeeristen taitojen kehityksen arviointi, tukeminen ja seuranta sekä sitä kautta mahdollisten vaikeuksien ennaltaehkäiseminen ja lieventäminen ovatkin erittäin tärkeässä asemassa.

Torstaina, 10. päivänä joulukuuta 2015 tarkastettavassa Jonna Salmisen väitöskirjassa keskitytään matematiikan oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn. Väitöskirjassa tutkittiin intensiivisen tietokoneavusteisen Ekapeli-Matikka -harjoittelun vaikutuksia erityisesti niiden esiopetuksessa olevien lasten taitoihin, joiden lähtötason taidot olivat kaikkein heikoimmat verrattuna ikätasoiseen osaamiseen. Väitöskirjan tulosten perusteella Ekapeli-Matikka osoittautui tehokkaaksi keinoksi tukea heikkoja varhaisia numeerisia taitoja. Osatutkimukset antavat viitteitä siitä, että harjoitellulla sisällöllä on merkitystä, ja että sillä on merkitystä erityisesti kaikkein heikoimpien lasten tukemisessa. Lisäksi näyttäisi siltä, että näiden lasten harjoittelussa tulisi korostua: täsmälliset ohjeet, vaiheittainen lapsentahtinen eteneminen, sekä asioiden käsitteellistäminen ja konkretisointi. Tietokoneavusteiset menetelmät tuovat lisäarvoa tuen yksilöllistämiseen ja tehostamiseen, koska ne voidaan ohjelmoida sisällöltään ja esitystavoiltaan adaptoituviksi. Myös harjoittelun määrää sekä siitä saatua yksilöllistä palautetta voidaan lisätä huomattavasti. Väitöskirjan löydökset vahvistavat myös tietoa siitä, kuinka haasteellista numeerisilta taidoiltaan kaikkein heikoimpien lasten taitojen arvioiminen ja tukeminen on. Varhaisen tuen tarpeen tunnistaminen, tuen suunnittelu, toteuttaminen ja sen mahdollinen muokkaaminen näyttäisivät vaativan erityistä pedagogista herkkyyttä, koska taitopuutteissa on yksilöiden välisiä eroja ja oppimisen vaikeudet ovat moninaisia, päällekkäistyviä sekä ylipäätään luonteeltaan hyvin sitkeitä.

Ekapeli-Matikka on yksi LukiMat -hankkeen aikana kehitetyistä tutkimustietoon perustuvista tuen menetelmistä. LukiMat on verkkopalvelu, jonne on koottu tietoa lukemisen ja matematiikan oppimisvaikeuksista. Palvelu tarjoaa tutkimusperustaisia välineitä näiden akateemisten perustaitojen arviointiin ja tukemiseen, jotta moninaistuvia ja päällekkäistyviä oppimisen vaikeuksia voitaisiin ennaltaehkäistä ja lieventää. LukiMat -verkkopalvelun materiaalit ovat ilmaiseksi tarjolla kaikkien esi- ja perusopetuksen ammattilaisten, vanhempien ja muiden lapsen oppimista tukevien ammattiryhmien käyttöön (www.lukimat.fi). Neuvottelut LukiMat -hankkeen jatkorahoituksesta palvelujen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi ovat parhaillaan käynnissä.

Väitöstilaisuus järjestetään Jyväskylän yliopiston Ruusupuiston Helena -salissa torstaina 10.12.2015 kello 12.00. Tilaisuudessa vastaväittäjänä toimii Akatemia professori Erno Lehtinen Turun yliopistosta.

Salminen, J. (2015). Response to computer-assisted intervention in children most at risk for mathematics difficulties. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research.