Omat työkalut

Navigointi

Kummi 17 –käsikirjasta tukimalli käyttäytymisen vaikeuksiin

Haastateltavana ovat KUMMI 17 –käsikirjan tekijät Anne Karhu ja Mika Paananen. Anne Karhu on erityisopettaja Kontiolahdella sekä tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopistossa. Mika Paananen on koulutukseltaan neuropsykologi, joka työskentelee apurahatutkijana Jyväskylän yliopistossa ja projektitutkijana ILS-hankkeessa Niilo Mäki Instituutissa.

Mikä on KUMMI 17 -käsikirjan teema?

KUMMI 17 –julkaisu on tarkoitettu opettajien ja oppilashuoltohenkilöstön työvälineeksi. Käsikirja esittelee CICO-toimintamallin, joka on tukimalli yksittäisille oppilaille, joilla on käyttäytymisen vaikeuksia koulussa. CICO-toimintamalli tukee oppilaan käyttäytymistä myönteisen vuorovaikutuksen kautta. Kirjassa kuvataan käytännöllisesti toimintamallin käyttöönotto koulussa sekä tarvittavat arviointi- ja työvälineet tukimallin aloittamiseen yksittäiselle oppilaalle.

Mistä ajatus uuden KUMMI-julkaisun kirjoittamiseen lähti?

Kirjassa esiteltävä CICO-toimintamalli on kansainvälisesti tutkittu tukimalli, jolle oli tarvetta suomalaisissa kouluissa. Kehitimme toimintamallista suomalaisiin kouluihin soveltuvan version ProKoulu- ja ProVarkaus-hankkeissa. Anne Karhun tutkimuksessa tutkittiin CICO-mallin vaikuttavuutta ja käytettävyyttä ja saadut tulokset olivat hyviä. Näiden perusteella meille syntyi ajatus, että olisi hyvä koota toimintamallin ajatus ja käytännön toteutus yksiin kansiin, josta se on helposti löydettävissä ja jaettavissa myös muiden tietoon. Tavoitteenamme oli tuottaa hyvin käytännönläheinen käsikirja sekä antaa CICO-toimintamallin käyttöön selkeät mutta tarkat ohjeet. Hyvä tutkimustausta auttoi kirjan rakentamisessa, sillä meillä oli selkeät pohjat valmiina kirjaa varten.

Millaista oli kirjoittaa KUMMI 17 –käsikirjaa?

Kirjan kirjoittamisprosessi on ollut Annelle antoisaa oman ammatillisen kasvun ja oppimisen mahdollisuuksien kannalta, kun on päässyt työskentelemään moniammatillisessa projektissa. Vuoropuhelu muiden tekijöiden kanssa on ollut rikastuttavaa. Mikalle kirjan kirjoittaminen oli motivoivaa, kun pääsi rakentamaan käsikirjaa konkreettisen tekemisen kautta ja käytännön työntekijöiden rinnalla sekä lähellä koulun arkea. Aiheeltaan kirja oli hyvin Niilo Mäki Instituutin toimintaan soveltuva, sillä se oli tutkittua ja testattua tietoa sekä se tarjoaa helppokäyttöisen käytännöllisen sovelluksen koulujen arkeen.

Mikä kirjassa on parasta omasta mielestänne?

Kirjan rakenne on pyritty tekemään helppolukuiseksi ja selkeäksi, ja toivomme, että siinä on onnistuttu. Kirjassa kuvataan lyhyesti käyttäytymispsykologisen teorian liittymäkohtia CICO-toimintamallin kanssa sekä toimintamallin käytöstä koulun arjessa. Kirjaa tehdessä meillä oli tieto siitä, että toimintamalli on todettu toimivaksi omissa tutkimuksissamme ja hankkeissamme. Se antoi pohjaa rakentaa käsikirjaa opetushenkilöstön käyttöön.

Millaista palautetta olette saaneet CICO-toimintamallia käyttäneistä kouluista?

CICO-toimintamallin käyttäjäkokemukset ovat olleet myönteisiä. Mallin käyttöönotto on koettu helpoksi kouluissa, vaikka toimintamalli vaatii kouluilta sitoutumista sen käyttöön. Koulut, jotka ovat saaneet toimintamallista toimivan, ovat pyrkineet rakentamaan CICOn kiinteäksi osaksi koulun tukitoimia. Näissä kouluissa on pyritty liittämään mallin käyttöä osaksi koko koulun yhteisöllistä oppilashuoltoa, ja yleisemminkin viemään käyttäytymisen tukemista myönteisen ohjaamisen suuntaan. Toimintamalli on nähty kouluissa osana suurempaa kokonaisuutta, mikä ohjaa yleisemminkin koulun toimintatapoja ja vuorovaikutuskulttuuria.

Mitä haluatte vielä kertoa lopuksi KUMMI 17 –käsikirjasta?

Kirjassa esitellään myös CICOplus–toimintamalli, joka on CICO-toimintamallin sisarjulkaisu. Se on intensiivisempi toimintamalli, joka on tarkoitettu niille oppilaille, jotka eivät ole hyötyneet riittävästi CICO-mallista. CICOplus –toimintamalli on koulun erityistä tukea, jolloin yksilön tuki on vahvaa ja oppilaan saama tuen määrä kasvaa.

Lisäksi haluaisimme koulujen pohtivan ja huomioivan muutamia asioita CICO-toimintamallin käyttöönotossa. Käyttäytymisen tavoitteet kannattaa rajata muutamaan keskeisimpään osa-alueeseen ja yhteistyön onnistuminen kodin ja koulun välillä tulee varmistaa. Oppilaiden onnistumiset on huomioitava systemaattisesti ja aikuisten tulee olla tietoisia omista toimintatavoistaan sekä pyrkiä myönteiseen vuorovaikutukseen ja palautteeseen. Lisäksi tulee varmistaa tuen seuranta sekä huomioida, milloin on tarve muokata tukitoimia, jotta ne toimisivat arjessa riittävän hyvin mahdollistaen sekä oppilaalle että kasvattajalle mahdollisuuden tavoitella onnistumisia arjessa.

Lisätietoja KUMMI 17 -käsikirjasta ja tilaukset täältä.

Erillisen CICOplus-julkaisun voi ladata verkosta ilmaiseksi täältä.