Omat työkalut

Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen ja oppimisen tukemiseen liittyvät koulutukset


Seuraavia koulutuksiamme on mahdollista saada NMIstä tilauskoulutuksina:

Lisätietoja tilauskoulutuksista.

MITEN TUKEA YHTEISTYÖSSÄ LASTA, JOLLA ON OPPIMISVAIKEUKSIA

KOHDERYHMÄT: Alakoulun opettajat, koulunkäynninohjaajat ja koulupsykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käsitellään, miten ymmärtää lapsen, jolla on oppimisvaikeuksia, tilannetta ja ottaa huomioon lapsen omaa kokemusta. Lisäksi tarkastellaan näkökulmia yhteistyöstä lapsen lähiverkoston kanssa.

ERITYISTÄ TUKEA YLEISOPETUKSEN LUOKASSA - KEINOINA YHTEISOPETTAJUUS JA JOUSTAVA OPETUSRYHMÄJAKO

KOHDERYHMÄT: Luokanopettajat, erityisopettajat, erityisluokanopettajat, rehtorit, aineenopettajat ja koulunkäynninohjaajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa perehdytään siihen, miten yhteisopettajuus, joustava opetusryhmäjako sekä opetusresurssien uudelleen järjestely auttavat toteuttamaan käytännössä niin kutsuttua inklusiivista opetusta. Tutkimustiedon ohella koulutuksessa hyödynnetään kokemuksia Muuramen Mäkelänmäen koulun Leikarin yksikössä toteutettavasta Teholuokkamallista, jossa yleisopetuksen ja erityisen tuen piirissä olevat oppilaat opiskelevat yhteisessä opetusryhmässä, jonka opetuksesta luokanopettaja ja erityisluokanopettaja yhdessä vastaavat.

TAVOITTEENA SUJUVA LUKUTAITO – TEORIAA JA HARJOITUKSIA


KOHDERYHMÄT: Opettajat, erityisopettajat, psykologit ja terapeutit, kaikki lukemisvaikeuslasten kanssa työskentelevät

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Lyhyt katsaus lukutaidon kehitykseen ja lukivaikeuksiin
Mitä lukemisen sujuvuus on?
Miten lukemisen sujuvuutta voi arvioida?
Mitä tutkimus kertoo lukemisen sujuvuuden harjoittelusta?
Harjoitusmateriaalien ja –sovelluksien esittely
Suomen kielessä lukemisvaikeus näkyy tyypillisesti erittäin hitaana ja työläänä lukemisena eli lukemisen sujuvuuden ongelmina. Tässä koulutuksessa käydään läpi teoriaa lukemisen sujuvuuden kehittymisestä ja tutkimuksissa kokeiltuja harjoitusmenetelmiä sekä niiden tuloksia. Lisäksi koulutuksessa esitellään materiaaleja, vinkkejä ja sovelluksia harjoittelun toteuttamiseksi. Esitellyt lukemisen sujuvuuden harjoitusmenetelmät soveltuvat käytettäväksi sen jälkeen, kun lapsi on oppinut lukutaidon perustan eli äänteellisen, kokoavan lukutaidon.

MOTORISEN OPPIMISEN VAIKEUDET

KOHDERYHMÄT: Varhaiskasvatuksen ja erityisvarhaiskasvatuksen työntekijät, esikoulun opettajat ja päivähoidon henkilökunta

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Motorisen oppimisen vaikeuksia on noin 5−6 prosentilla lapsista, eli jokaisessa päiväkotiryhmässä on arviolta yksi motoriseen oppimiseen tukea tarvitseva lapsi. Koulutuksessa käydään läpi motoriikan vaikeuksien havainnointiin ja arviointiin suunniteltuja menetelmiä (kuten Motoriikan havainnointilomake MOQ-T, Ketteräksi-menetelmä, APM-testistö). Motoriikan haasteiden tunnistaminen on tärkeää, jotta tuki osataan kohdistaa oikein ja ajoissa. Koulutuksessa annetaan vinkkejä ja ideoita motoristen vaikeuksien tukemiseen.
 
Koulutus koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä joiden välillä koulutukseen osallistuja suorittaa välitehtävän, jossa arvioidaan motorisia haasteita ja kokeillaan tukemisen keinoja. Toisena lähiopetuspäivänä syvennetään teoriatietoa ja vaihdetaan ajatuksia oppimiskokemuksista sekä hyviksi koetuista toimintamalleista.

KADONNEEN MOTIVAATION JÄLJILLÄ 

KOHDERYHMÄT: Yläkoulun opettajat, erityisopettajat, opinto-ohjaajat sekä opiskelijahuollon henkilöstö.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa (joka on samanaikaisesti seurattavissa netissä?), käsitellään luentomuotoisesti motivaation keskeisiä osa-alueita. Perehdytään motivaation tukemiseen ja etsitään monipuolisia keinoja yhteistyöllä eri tahojen kanssa sitouttaa oppilaat koulunkäyntiin. Lisäksi perehdytään oppilaan minäkuvan tukemiseen ja negatiivisen ajattelukehän purkamiseen sekä keinoihin, joilla tukea ja kohdata opiskelukyvyiltään heikompia oppilaita.

Lisäksi koulutuksessa esitellään hankkeessa kehitelty motivaation vahvistamisen toimintamalli. ?
Koulutus rakentuu NMI:n nettisivuilla julkaistuun Opettajan vinkkikirjaan, joka käsittelee opiskelumotivaation keskeisiä osa-alueita ja nuoren tukemista opinnoissaan koulutuksen läpäisyn edistämiseksi. Kirja perustuu vuonna 2012 päättyneeseen Motivoimaa -hankkeeseen ja Polkuja -hankkeiden käytännön sovelluksiin.