Omat työkalut

Navigointi

Väitöskirja: Nimeämisen hitaus vaikuttaa lukemisen sujuvuuteen


Lukemisen pulmat, erityisesti lukemisen hitaus, on keskeinen haaste noin joka kymmenennelle lapselle. PsM Riikka Heikkilän väitöskirjassa tutkittiin näiden sujuvuuspulmien taustaa sekä havaittiin, että jo parin tunnin pelinomaisen tietokoneharjoittelu nopeutti tavujen lukemista 2-3-luokkalaisilla heikoilla lukijoilla. 

Suomenkielessä lukemisvaikeus näyttäytyy toisesta tai kolmannesta koululuokasta lähtien ennen kaikkea lukemisen hitautena. Hitaus vaikuttaa luetunymmärtämiseen ja vähentää lukemisintoa, mikä vaikuttaa laajasti kouluoppimiseen. Lukemisen sujuvuutta on kuitenkin tutkittu melko vähän, samoin harjoittelumenetelmiä on olemassa niukasti. Tiedetään kuitenkin, että eräs vahvimmista tekijöistä lukusujuvuuden ongelmien taustalla on nopea nimeäminen, kyky hakea nopeasti mielestä tuttuja nimikkeitä kuten kirjaimia tai värejä. Nimeämisen harjoittelu on kuitenkin haasteellista ja lukusujuvuuden harjoittelu edellyttää paljon toistoja. Lukusujuvuuden harjoittelu tietokoneen avulla mahdollistaa itsenäisen ja motivoivan harjoittelun niukoillakin resursseilla.

Nimeämisvaikeudet ovat yhteydessä erityisesti lukemisen sujuvuuteen

Riikka Heikkilä tutki väitöskirjassaan nopean nimeämisen yhteyttä sekä lukemiseen että muihin oppimisen ongelmiin, matematiikan oppimisvaikeuteen ja tarkkaavuushäiriöön lapsilla, joilla on havaittu oppimisen haasteita. Hän havaitsi, että oppimisen haasteet esiintyvät hyvin usein yhdessä, mutta nopea nimeäminen näytti olevan yhteydessä erityisesti lukemisen sujuvuuden ongelmiin, ei niinkään muihin oppimispulmiin.

- Opettajan ja koulupsykologin työn kannalta tulokset tarkoittavat, että lukemisvaikeuksia tutkittaessa päällekkäiset oppimisen pulmat on tärkeää huomioida, sillä ne vaikuttavat pulmien tunnistamiseen ja erityisesti sopivien harjoittelukeinojen valintaan. Ongelmat taustatekijöissä, kuten nopeassa nimeämisessä tai fonologisessa tietoisuudessa viittaavat erityisesti lukemisvaikeuksiin, jolloin niiden tunnistaminen on hyvä kompassi, kun mietitään, mistä lapsen oppimisen haasteissa on kysymys.

Heikoimmat lukijat hyötyivät sujuvuusharjoittelusta eniten

Tutkimuksen toisena tavoitteena oli löytää keinoja lukemisen sujuvuuden harjoitteluun. Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemassa tutkimushankkeessa 150 heikkoa lukijaa jaettiin harjoitteluryhmiin, joissa tavujen lukemisnopeutta harjoiteltiin Jyväskylän yliopistossa ja Niilo Mäki Instituutissa kehitetyn Ekapelin avulla. Nopeutuminen harjoiteltujen tavujen lukemisessa havaittiin jo 1-2 tunnin harjoittelun jälkeen, kun kutakin tavua oli toistettu 50 kertaa.

- Rohkaisevinta oli se, että kaikkein hitaimmat lukijat kehittyivät harjoittelun aikana eniten eikä nimeämisen hitaus näyttänyt hankaloittavan harjoittelua. Tämä ei ole itsestään selvää, sillä usein heikoimpien lukijoiden tasoero luokkatovereihin kasvaa harjoittelusta huolimatta. Se, että löydetään keino, jolla näiden oppijoiden lukemista voidaan edistää, on hienoa sinänsä, tiivistää Heikkilä tutkimuksensa tuloksia.

Tavuharjoittelusta ”oikeaan lukemiseen”

- Saadut tulokset ovat rohkaisevia, mutta ne ovat vasta ensiaskel lukemisen sujuvuuden kuntouttamisessa. Kukaan ei lue illalla sängyssä pelkkiä tavuja, vaan harjoittelun vaikutusten on siirryttävä sanojen ja lauseiden lukemiseen. Vaikka tulokset ovat lupaavia, on kuitenkin vielä matkaa siihen, että tavuharjoittelun avulla vaikkapa Kalevalaa luetaan sujuvammin. Tätä varten on meneillään olevissa hankkeissamme kehitetään motivoivia tietokonepohjaisia keinoja lukemisen alkeiden ja sujuvuuden harjoitteluun, joiden tavoitteena on tukea lukemista myös tavutasoa pidemmälle.

PsM Riikka Heikkilän psykologian väitöskirjan "Rapid automatized naming and reading fluency in children with Iearning difficulties" tarkastetaan 22. toukokuuta 2015 klo 12 Jyväskylän yliopistossa. Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori George K. Georgiou (University of Alberta) ja kustoksena professori Timo Ahonen.

 

Katso myös:

Tarkemmat tiedot väitöksestä ja väitöskirjasta: https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2015/03/tapahtuma-2015-03-16-13-03-06-286793

LukiMat-palvelu: www.lukimat.fi

ReadAll-hanke: http://www.aka.fi/Tiedostot/Ohjelmat/TULOS%20Tulevaisuuden%20oppiminen%20ja%20osaaminen/TULOS%20hankekuvauspohja%20Richardson-Latvala.pdf