Omat työkalut

Navigointi

Uutta tietoa ja välineitä lukemisen harjoitteluun

Kummi10_1000px4v.jpg

Niilo Mäki Instituutin uusi opas tarjoaa tietoa ja keinoja lukemisvaikeuslasten parissa työskenteleville. Oppaassa käydään läpi erilaisia menetelmiä ja materiaaleja, joita on käytetty lukemissujuvuuden harjaannuttamiseen.

Niilo Mäki Instituutissa on julkaistu opas lukemissujuvuuden kehityksestä ja pulmakohdista sekä lukemissujuvuuden harjoittelun keinoista. Opas on tarkoitettu kaikille lukutaidon kanssa työskenteleville eli opettajille, psykologeille ja terapeuteille. Oppaassa esitellyt lukemisen sujuvuuden harjoitusmenetelmät soveltuvat käytettäväksi sen jälkeen, kun lapsi on oppinut lukutaidon perustan eli kokoamaan äänteistä sanoja.

Vaikka kansainvälisissä vertailututkimuksissa suomalaislasten keskimääräinen lukutaito on todettu huipputasoiseksi, arviolta noin viidellä prosentilla suomalaisia lapsia, nuoria ja aikuisia on lukivaikeus. Lukivaikeus on erityisvaikeus, joka hankaloittaa sujuvan luku- ja kirjoitustaidon saavuttamista. Suomalaisilla lukemisvaikeus näkyy erityisesti sujumattomana eli erittäin hitaana, takertelevana ja työläänä lukemisena. Lukemisen sujuvuuden harjaannuttamisesta on kuitenkin vielä toistaiseksi ollut vähän tietoa.

Opas tarjoaa tietoa sekä lukemisen sujuvuuden harjoittelemisesta että käytännön harjaannuttamismenetelmiä. Oppaaseen on koottu tiivistetysti, mitä tällä hetkellä tiedetään lukemisen sujuvuudesta: miten lukemisen sujuvuus kehittyy, miten sujumattoman lukemisen voi tunnistaa sekä miten lukemissujuvuutta on  pyritty harjoittamaan.

Oppaassa kuvataan erilaisia sujuvuuden harjaannuttamiseen käytettyjä menetelmiä ja käytänteitä. Samalla esitellään uusimpia suomalaisia tutkimushavaintoja. Opas sisältää runsaasti harjoittelumateriaalia lukemisen sujuvoittamiseksi. Materiaali painottuu tavuihin, sillä tavu on hyvä lukemisnopeuden harjoituksen kohde.

Opas ’Tavoitteena sujuva lukutaito – teoriaa ja harjoituksia’ kuuluu Kummi-opassarjaan. Oppaan kirjoittajat ovat lukemissujuvuuden asiantuntijoita Suomessa. Opasta voi tilata Niilo Mäki Instituutista.

 

Lisätietoja:

Paula Salmi, FT, tutkija

Niilo Mäki Instituutti

paula.salmi@nmi.fi

p. 040 - 540 8736