Omat työkalut

Lukemissujuvuuden kehityksen tukeminen kouluiässä

Lukumummi2.jpg

 

AJANKOHTAISTA

 

Lukusiltamainos kuvanaHankkeen päätöstapahtuma 20.11

1. Hankkeen tausta

Lukutaidon kehitys sekä lukemisvaikeuden piirteet ja ilmenemismuodot ovat yhteydessä opittuun kieleen. Eri kielissä myös lukivaikeuksien tukeminen tapahtuu eri lähtökohdista. Suomen kaltaisissa kirjain-äänne –vastaavuuksiltaan säännönmukaisissa kielissä lukemisvaikeudet näkyvät yleensä sitkeinä lukutaidon sujumattomuuden ongelmina hyvästä lukemisen tarkkuudesta huolimatta. Ongelmien ollessa suhteellisen pysyviä haasteeksi muodostuu kasvava kuilu hitaiden ja sujuvien lukijoiden välillä, sillä taitavat lukijat lukevat moninkertaisesti hitaisiin verrattuna.

Lukemisen pulmat koskettavat noin 5-10 prosenttia ikäluokasta. Lukemisen pulmat vaikuttavat laajasti lasten elämään niin koulussa kuin vapaa-ajallakin. Juuri lukutaidon hitaus ja työläys näyttää johtavan lukemisen välttämiseen. Näin on ymmärrettävissä myös lukemisvaikeuteen liittyvä korkea riski syrjäytyä koulutuksesta ja työelämästä.

Lukemisen sujuvuuden harjaannuttamisesta on vielä toistaiseksi vain vähän tietoa. Tarvitsemme uutta tietoa aiheesta sekä tietoon pohjautuvia menetelmiä, käytänteitä ja materiaalia, joiden avulla vanhemmat ja oppimisvaikeusalan ammattilaiset voivat tukea lapsen lukusujuvuuden kehittymistä. Suomalaisessa oppimisvaikeustutkimuksessa on noussut selkeästi esille myös vanhempien vaikutus lapsen taitoihin. Vanhempien tulkinnat ja uskomukset lapsen suoriutumisesta vaikuttavat lapsen suoriutumistyyleihin ja oppimiseen. Tämän takia on perusteltua huomioida myös vanhemmat lasten lukemissujuvuuden harjoittamisessa.

2. Hankkeen tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on kehittää, arvioida sekä tarjota uutta tietoa ja menetelmiä lukemisen sujuvuuden harjoitteluun.

Osana hanketta kehitetään toimintamallia, jossa vapaaehtoiset lukevat kouluissa kahden kesken niiden lasten kanssa, jotka tarvitsevat lisätukea lukemisen sujuvoitumiseen. Toimintamallia kehitetään yhteistyössä Jyväskylän koulujen sekä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piirin Kylämummit ja -vaarit –toiminnan kanssa. Lukumummi ja -vaari -toimintamalli pyrkii lisäämään kou­lujen vuorovaikutusta lähiyhteisön kanssa. Samalla vapaaehtoiset mummit ja vaarit saavat luontevan tavan osallistua lasten arkipäivään. Myös lapset saavat säännöllisen kontaktin isovanhempien sukupolveen.

Lisäksi hankkeessa kehitetään ja arvioidaan tutkimuksellisesti uusia sujuvuuden harjaannuttamisen välineitä. Painopiste on jo aiemmin tutkitun tavuharjoittelun lisäksi muiden kirjoitetun kielen yksiköiden automatisoitumisen harjoittelussa. Lisäksi tutkitaan sanatasoa korkeampien tekstin tasojen, kuten lauseyhteyden hallinnan, harjaannuttamista.

Kolmantena tavoitteena on valmistella vanhemmille opas lukemissujuvuuden ongelmista sekä keinoista tukea lasta ja lapsen lukutaidon sujuvuuden kehitystä kotona, osana perheen normaalia arkea.

3. Hankkeen sisältö ja osa-alueet

Hankkeen osa-alueiden esittely

4. Hankkeen aikataulu

Hanke on kolmivuotinen, ja se toteutetaan vuosien 2012-14 aikana.

5. Hankkeen yhteistyökumppanit

Hankkeen rahoittaa RAY (Raha-automaattiyhdistys). Hankkeen yhteistyötahoja ovat Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) Järvi-Suomen piiri ry, Jyväskylän kaupungin perheneuvola, Jyväskylän kaupungin opetustoimen koulut ja opettajat, Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitos ja psykologian laitos sekä kotimaiset ja ulkomaiset oppimisvaikeusalan tutkijat.

6. Hankkeen tuotokset

Hankkeen aineistoista on tekeillä kasvatustieteen ja psykologian pro gradu -töitä, kandidaatintutkielmia sekä väitöskirjatyö. Hanketiimi on lisäksi käynyt valtakunnallisissa ja kansainvälisissä konferensseissa esittelemässä alustavia tuloksia hankkeesta kesän ja syksyn 2013 aikana.

7. Lisätietoja hankkeesta

Lisätietoa tutkimuksesta ja tutkimustiedon luottamuksellisuudesta

 

 

Paula Salmi

copy_of_Lukumummi5.jpg

FT

hankevastaava, tutkija

paula.salmi(at)nmi.fi

040 540 8736


Hanna Pöyliö

KM

projektityöntekijä, tutkija

hanna.poylio(at)nmi.fi

050 408 5446


Pilvi Peura

KM, EO

Lukumummi3.jpeg

projektityöntekijä

pilvi.peura(at)nmi.fi

050 570 3676


Elisa Oraluoma

PsM

projektityöntekijä

elisa.oraluoma(at)nmi.fi

050 576 9418